27 C
Guwahati
Wednesday, October 28, 2020
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  इउपिपिएलनि सोद्रोमा बिपिएफआव हाबफैनाय होनना फोसावनाया नंखाय होन्ना खेंफोरथि होदों

  टाइम8 ,भेरगाव ,1 अक्टुबरः

  ससियेल मिडियायाव बिटिसिनि बारग’ लेङाइ बुंथिगिरि थामहिनबा 32 नं भेरगाव बिटिसि बियाबनि बिजाथि नेरसोन बर’आ आमगुरि फुंबिलि क्लाबनि सा 7 सोद्रोमाखौ बिपिएफआव हाबफैदों होनना बुंनाया नंखाय होनना बे सा 7 सोद्रोमाया दिनै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव खेंफोरथि होदों।

  खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला फुंबिलि क्लाबनि आफादगिरि चन्दन कसारि, गाहाइ नेहाथारि दैमालु बर’ जों लोगोसे गासै सा 7 सोद्रोमाया 30 सेप्टेम्बरखालि नेरसोन बर’नि खाथिआव इसे राङारि मदद बिनो थांदोंमोन।

  बिपिएफ बिजाथि नेरसोन बर’आ हारिमु आरो गेलेमुनि जौगनायनि थखाय मदद खालामगोन होननानै बरायदोंमोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों सोद्रोमाफोरा।

  बेनि उनाव सावगारि खेबना बे सावगारिखौ ससियेल मिडियाआव नेरसोन बर’नि हेफाजाबगिरिफोरा बै सा 7 सोद्रोमाखौ बिपिएफ दोलोआव हाबबाय होनना भाइरेल खालामो होननाबो खौरां मेलआव फोरमायदों।

  लोगोसे बुंबावदोंदि बे सा 7 सोद्रोमाया माब्लाबाबो नेरसोन बर’नि साखाथिआव थांफेरैनि जाहोनाव नागासुबा प्राइमारि VCDC नि बारग’ मासिगिरि तरुन बर’नि हेफाजाबआवसो थांदोंमोन आरो गाबोन गामिआव जोलुर बादायलायनायनि फाइनेल खुंनायाव रांनि एसे असुबिदा जानायनि थाखायसो थांदोंमोन होनना।

  नाथाय बे थांनायनि सुबिदाखौ लाना नंखायै बिपिएफआव हाबदों होनना फोसावदों होनना बुंथियो सोद्रोमाफोरा।

  बे सा 7 सोद्रोमाया जेबो दोलोआव हाबाखै आरो जाहाथे गुबुन राजखान्थि दोलोफोर आरो राइजो राजाफोरा गाज्रि साना होनना खौरां गिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों।

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  बिपिएफ दोलोआव थाबैनो हाबनोबा हाबखादो नङाब्ला लामाखौ बन्द खालामनोसै: हाग्रामा महिलारी

  बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीया बुङोदि जायफोरा बिपिएफखौ मोजां मोन्नानै हाबफैनो गोसो बिथांमोनहा थाबैनो हाबखादो नङाब्ला लामाखौ बन्द खालामनोसै।

  मबाइलआथ’ गोजाननि बाथ्रा, आइथेंङाव गाननो सेन्दलआनो गैया अब्लाबो गसंदों बिसाइख’थि गेलेनो

  मख'नो गोनां दि बेनि आगोलावबो 72 बोसोर बैसोनि भरत मेहतआ गोबां खेब बिसाइख'थि गेलेखांबाय

  भुटान जेलआव रुंसारि जानाय सुबुंनि सोलेरखौ सिरां पुलिसनो गथायदों

  हरखाब दिनै 26 बोसोरनि उनाव खर्ग बाहादुर प्रधाननि गोथै देहाखौ बेबाद गथायफैनायखौ लानानै सिरां जिलानि गर्खा सुबुंफोरनि गेजेराव सोमोनांहोदों

  गिख्रंथाव क’रना जिउसानिफ्राय रैखाथि आरो मुलुग गोजोननि थाखाय जग्य आहुति सावदों

  मख'जाथावदि स्वामी नबिन ब्रह्मारिआ गोबाव सम ध्यान खालामनानै इस्वोरनि गियान मोन्नो हानानै सिखनाझारनि उल्था बाबा ग्यानज्योति थानसालिखौ दैदेनबोदों।

  गहपुरआव मुगैथाव जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि थार बिजिरनाय आरो सांग्रांथि मेल

  जानमनि कुतुमखौ बुथारनायनि दायनिगिखौ फार्स्ट-ट्रेक आदालटनि गेजेरजों बिजिरनानै साजा होनांगौ

  पाकिस्तानआव नख’रारि दावहा जानायनि इसारा

  सिन्ध प्रदेशनि पुलिस आरो पाकिस्तान आरमिनि गेजेराव गोबां गावलायलायनाय जादों

  बिटिसि बिसायख’थिखौ लानानै पिजेएसिबिएमआ बिसायख’थि आयगनि बेरेखा होनाय केसनि हियारिंखौ 5 नबेम्बराव होनाय जागोन

  गोजौ बिजिरसालिआ बिथोन होदों दि आसाम केबिनेटा लानाय बिथांखिखौ बिसायख’थि आयगा गनायनानै लानो नांगोन।