26 C
Guwahati
Wednesday, April 14, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  बर’फोरा हाब्रु सारद्लानाय राजखान्थिखौ लुबैया

  बर’फोरा हाब्रु सारद्लानाय राजखान्थिखौ लुबैया

  टाइम8बर’ देस्कनिफ्राय-

  आसामाव बिधान सभा बिसायख’थिया खाथिथारसै। बेखौ लानानै जायगायारि आरो हारिमायारि राजखान्थिफोरा बिसायख’थिनि थाखाय साखा-फारा जाबाय थानाय समावनो बर’ सुबुंजों दैदेन जानाय बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोफोराबो भटार रायजोफोरखौ गावनि दोलोथिं गोसो बोनो बायदि खायदा बाहायनाय नुनो मोन्दों। बिदिनो गासैबो राजखान्थि दोलोफोरानो जायगा लायै जायगा बायदि मेल-मिथिं खुंनानै भटनि दावहायाव ओंखारनो साखा-फारा जानाय नुनो मोन्दों। आसामाव गोदान राजखान्थि दोलोफोर जोनोम जादों। बयनिबो थांखिया मोनसेल’ दि फैगोन आसामनि बिधान सभा बिसायख’थिनि जोहै माबोरै दिसपुरनि खुंथायखौ लानो हायो। बि बिसायख’थिनि साखा-फारा जानाय लोगो-लोगो जागायजेबाय सुबिदाबादि दैदेनगिरिफोरनि दोलो सोलायनाय राजखान्थि। बिदि थासारियाव खायसे बर’ सुबुंफोराबो उनफिननानै थायैखौ नुनो मोन्दों। बिदि दैदेनगिरिफोरनि आखलखौ सरासनस्रा भटारफोराबो हमनो हायो। गावनि मुलाम्फानि थाखायसो राजखान्थि खालामो होननानै दिनैनि सांग्रां नोगोरारिफोरा साननो गोनां जादों। बिनिखायनो बांसिन रायजोफोरखौ दिनै राजखान्थि दैदेनगिरि-मावथिफोरनि गोदै-गोदै रावखौ गुर्थ’ होनाय नुनो मोना। दासान्दै आसामनि टिभि सेनेलफोरावबो लानाय सावरायलायनाय हाबाफारिफोराव बाथ्रा सेलायनायफोरखौबो नायनो अहानाय मोनबाय। मानोना बिसोर टिभिनि स्टुदिअ’आवल’ बुलायहां-बुलायहां बाथ्रा सेख’लायनानै नांज्लायलायो नाथाय हाबाफारिया जोबनाय लोगो-लोगो गोरोबलायो होननानैबो रायजोफोरा सन्देह खालामबाय। बेखौ लानानै भटारफोरनि गेजेराव गावजों गावसो नेरलायनाय जायो। माब्लाबा बे टिभिनि स्टुदिअ’आव सावरायज्लायनायानो गावारि जिउ खांनायनि सायाव अजद होनायबो नुनो मोनो। बि दोलोनिफ्राय बि दोलोखौ मुं सुनायावसो मुखुब जायो। नुनायाव गावजों गाव गिदिर सुथुर बादि खालामनाय नुनो मोनो । नाथाय स्राङाव बिदि नङा। बिसोरनि गेजेराव जेबो गाज्रि मोनलायनाय गैथाराखौ नुनो मोनो। बिदिनो भटनि समावल’ रायजोनि गेजेराव दिन्थिफ्लायो गावनि दोलोआव गोसो बोनो थाखायसो। बिसोर बादि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव नांज्लाय-खमज्लाय जानायनि बदल सरासनस्रा भटारनि गेजेरावसो जानाय नुबोदों। राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरा गावजों गाव मिलायलायनानै थायो । बिनिखायनो बिसोर एमएलए-मन्थ्रि जानायनि उनाव गावसोरनि बेथन, बायदि सुबिदाफोरनि थाखाय जयै मदद होलायो। जेन गावजों गाव खुंथाय दोलो आरो बेरेखा दोलोनि फारागथि गैया। थारैनो गावजों गाव राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा सावरायज्लायनायनि मोनथाइ गैया । मानोना हरसेयावनो दोलो सोलायनायाव जेबो हेंथा गैया। मिनिथाव बोराबथाव बाथ्राया बेनोदि हरसेनि सिगां गाव थानाय राजखान्थि दोलोखौ गुबुन दोलोआव हाबहैनानै दोखो-दोखो रायनानै आरो सोंखारिनानै गावखौ मोजां सुबुं होननानै रायजोनि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरनाया। बिदि सुबुंनि आखलखौ रायजोफोरनि गोसोयावसो दंसै। दा नुबाय थानाय बादियै आसामाव बिधान सभा बिसायख’थिनि सिगां गावजों गाव हाब्रु सारद्लालायनाय राजखान्थिया बारानिफ्राय बारा जागासिनो दं। बिदि गावजों गाव हाब्रु सारद्लालायनाय राजखान्थियाव रायजोफोरा मा मुलाम्फा जागोन ? बिदि गाज्रि हाब्रु सारद्लालायनाय राजखान्थि गेलेनो नाजाग्रा दैदेनगिरिफोरखौ भटार रायजोफोरा लुबैया । दानि रायजोफोरा लुबैयो ओनसोल- गामिनि लामा-सामानि जौगानाय, मोब्लिदनि मोजां राहा, आबादारिनि मोजां आरो बेकारफोरनि जेंनाफोरखौ माबोरै सुस्रांनायनि राहा । बिदिनि थाखायसो मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोफोरा बादायलायनायनि राजखान्थि गेलेयोब्ला बे जागोन आसोल जौगानायनि राजखान्थि।

  आरो फरायबाव : BKWACनि उनाव खमतापुर अट’नमास काउन्सिलनि इन्टरिम काउन्सिल फोसावदों आसाम सोरखारआ

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिआ नेवसिदों रन्जन दैमारि आरो गुबुन एनडिएफबि दैदेनगिरिफोरनि बेइलनि आर’ज

  बावैसो सिगां, रन्जन दैमारिजों लोगोसे सा 9 दैदेनगिरिफोरा स्पेसियेल जद्ज, सिबिआइनि साजाखौ बोखारनो गोजौ बिजिरसालिआव आर’ज खालामदोंमोन।

  Digital Platform आव बर’ सावथुनखौ फोजौखांनो थाखाय NEWBO मुंनि APPS बेखेवदों

  सोरखारि साख्रिखौल आसा खालामनानै थाया लासेनो कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा हालामनि M. Tech. (IIT Dehradun) उथ्रिसारनाय मारुंसा सोरां ब्रह्मआ बर' सावथुनजों लोगोसे गुबुन गुबुन राव हारिनि राव हारिमुखौ डिजिटेल प्लेटफर्म आव फोजौखांनो मिजिं लानानै NEWBO मुंनि APPS बेखेवदों।

  बङाइगावआव हाग्रा बिफाननि नायबिजिरनाय; हमदों आयेन बेरेका दंफां मिल

  हाग्रा बिफानआ नायबिजिरनानै हमना मोनो आयेन बेरेखा दंफां मिल।

  जायगा-जायगा एजाहार होनायनि उनावनो निमाहा बिबाय आदिबासि धोरोमारि मेथाय खनगिरि आरो सुजुगिरिया

  दोंसे मेथाय आरो बिनि उनावनो सावराय जादों। आसामजों लोगोसे उरिष्या, झारखंड, पश्चिमबंगखौ लाफानानै गोबां रायजोनि जायगा-जायगा केस होदों मेथायजों लोबबा थानाय सुबुंफोरनि सायाव।

  गिख्रंथाव अर खामनायजों सानै खुदियानि जिउ खहा : गं 30 फायार ब्रिगेडनि गारिया जाथायथिलिसिम सफैदों

  गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव सानै खुदियाफोरा खामथारजानो गोनां जादों होनना मिथिनानै मोनदों

  अन्जलि बसुमतारीखौ खावना लांनानै हानजायारी जिनाहारि खालामना जिउ फोजोबनाय दायनिगिरिफोरखौ खाबाय

  हमजानाय दायनिगिरि आब्दुल बारेकआ पुलिसनि सिगाङाव सिमान जानानै बुंदों दि - थांनाय 6 एप्रिल सुक्रबारखालि मोनाबिलि समाव हिन्जावसाखौ उदालगुरिनिफ्राय खावनानै लाबोदोंमोन आरो जुंखामनि आबादथिलियाव हानायै जिनाहारि खालामनानै बुथारदों होनना।