25 C
Guwahati
Thursday, October 14, 2021
More

  बिटिआराव बड’लेण्ड पिग मिसननि‌ गेजेरजों रांखान्थि बिथिंआव जौगाहोनायनि बिथांखि! नाग्रिजुलियाव सांग्रांथियारि मावबादा

  टाइम8, सेप्तेम्बर 16 : बड’लेण्ड पिग मिसन जाफुंसार खालामनायनि थांखिजों नाग्रिजुलियाव सांग्रांथियारि मावबादा खुंफुंदों ।

  बे सांग्रांथि मेलाव बिटिआरनि इएम राकेस ब्रह्म‌‌‌जों लोगोसे SDVO ड० रुपम बर’, बड’लेण्ड पिग मिसननि दिथागिरि मनज कुमार बसुमतारी आरो नाग्रिजुलि भेतेनारिनि ड: प्रितुसिं थापाजों लोगोसे गोबां बिफानारि मावखगिरि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन।

  हाबाफारिखौ तामुलपुर भेतेनारि मावख’नि SDVO ड: रुपम बर’या बेखेवनानै होयो । बेजों लोगोसेनो आसामनि ‘पिग मेन’ मनज कुमार बसुमतारीया आलासि महरै बाहागो लानानै गावनि बिबुंथियाव बिगियानारि राहाजों अमा फिसिनानै माबोरै रांखान्थियारि मुलाम्फा मोननो हायो बेनि बागै गुवारै बेखेवनानै होयो ।

  टाइम8बर’ इयुटुब सेनेलखौ नायनो थाखाय बेवहाय थुनानै हो-https://youtu.be/IzokQprWLVE

  बिटिआर खुंथायनि बिफानारि मावफुंगिरि सोद्रोमा राकेस ब्रह्मआबो गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों, ना फालांगिरि फोरनो बाइक राननानै होगोन, ना फिसिनाय आरो दिहुन्थायखौ बांहोनाय आरो गाव सुंथा आफादनो अमा फिसानायनि राहा खालामना होनानै अमा फिसिनाय आरो बिटिआराव अमानि दिहुनथायखौ बांहोनानै सानसेयाव 1 लाख किलग्राम खालामनाय आरो बैखौ बायजो रायजोआव फानहरनानै बिटिआर ओनसोलनि रांखान्थि बिथिंखौ दावगाहोनायनि मिसन लानानै खामानि मावगासिनो होनना मोनथिहोयो।

  बिनि थाखाय साफ्रोमबो अमा फिसिग्रा गावसुंथा आफादनि जायफोर बे खाबुखौ मोननो हागोन बिनिथाखाय सोलोंनो गोनां आरो रोंनो गोनां माखासे आदबनि गोनांथि दं । बिनि थाखायनो दिनै बे नाग्रिजुलि बियाबनि सिङाव थानाय नाग्रिजुलि फोरोंगिरि नब्लांआव‌ अमा फिसिनायनि सांग्रांथि मेल खुंनाय जादों होनना मोनथिहोदों।

  Photo Input : @Babauram Boro

  टाइम8बर’आव बायदि फोसावनो लुबैयोब्ला बे जानबुङाव खौरां लानो हागोन । सुलाद लानायनि जानबुं: 8404085908

  आरो फरायबाव : सानै लायमोना रायजोनाङैनो साइकेल सालायनाय हाबाफारि लादों

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं