25 C
Guwahati
Friday, May 7, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  फागुन फैखालिनो फैदोंमोन नों

  फागुन फैखालिनो फैदोंमोन नों

  लिरगिरि – सुनिल गोरा


  फागुन फैखालिनो फैदोंमोन नों
  मानसि-दुमसि हायना फोनांना
  दाउसिन-दाउला मेथाइ खनहोना
  एम्फौ-एनला सिरिजाहाद मोनहोना

  नों बुङामालाय मा जानो
  बारि खनानि बासिखि बिबाराबो बोलो फोरादों
  बायग्रेबलांनाय सिमां मोदोमफ्रुजों
  सिमां-हामां सिमां सुजुबायदों
  मोगथांजों जुजिबायनो

  बैसागनि अखा-हादैजों
  गोदान मिजिं गोदान थांखि लाना
  ना खुरसा जावरिबोनायबादि
  जौमोना जावरिखांदों गोदान नब’थिनि
  फागुननि बारलांनाय जिग्रोद बारजों

  बैसागनि गोसो थोनाय मेथाइजों
  नै उसिफावदों गोसो गोरबो बिखा बिख्लो
  दोनखोमानाय हांमा-हांसानि खोथा
  बिखा फुवारनानै खुगा रुजु रुजु फोरमायनो

  आदुंगारिमोनाबो थां-खालथां माखु खुदों
  सालामाथायाव रजेयारिनि आगर एरखांनो
  बोथोरखौ दहाय होयै होयै
  सोमलि मान्दार फालासुनि बिबार सारफ्रावनायजों
  बायदि आबिर लानानै
  गोरबोआव मोदोमफ्रु सारफ्रावनानै
  जुगे जुगेनि जिउनाङारि गान्थि खानो

  औ बेखायनोथ’ बुंदों आं
  फागुन फैखालिनो फैदोंमोन नों
  लानद्रुन दालाइयाव जिउनि सिमांखौ दिनदांहोना
  हानजासे बायगर सिमां नुहोनो बयनिबो जिउवाव।

  *************************

  आरो फरायबाव : गोदान बोसोर रंजालि बैसागोनि सिगां आसामनि थागिबिफोरनि थाखाय मोजां खौरां : नुमलिगर रिफाइनारी लिमिटेडआ गावखोन्दोआरि जानाय नंला

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  नंखाय कभिड-19नि रिपोर्ट बानायग्रा हान्जा पुलिसनि आखाइआव; डक्टरजों लोगोसे सा 5 खौ हमदों

  बे हान्जायाव सासे डक्टरजों लोगोसे सानै लेब टेक्निसियानबो दंमोन। पुलिसआ बे साथामजों लोगोसे गासै सा 5 सुबुंखौ हमनो हायो।

  बिसायख’थिनि जोबथा फिथाइ फोसावनायनि उनावनो गावजों गाव हिंसायारि जाथाय

  निलमनि सरकारनि न’खरआ सुनिल ब्रह्मखौ गावसिनि दखानाव दिरुंजों खाख्रबना जोबना दोनो आरो थुख्रासे लहानि रदजों खाफालाव बुयो।

  LIVE UPDATE: आसाम बिधान सभा बिसायख’थिनि फिथाइ 2021

  दिनै फुंनि 8 रिंगानिफ्राय आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि भट साननाया जागाबाय।

  बिसायख’थि देरहानानै थाथ’दों गोथार जुलि : सारटिफिकेट लायनो थांग्रोदों खैना गोदानआ

  भट साननाय मिरुआव जेब्ला पुनमखौ गोजा गाबनि सारिजों देलायफबनाय खैनानि गानजोमजों नुनो मोनो अब्ला बयबो सोमो नांदोंमोन। नाथाय उननि समाव मिथिनानै मोनदोंमोन दि, खैना गोदानआ गामि पन्सायतनि बिसायख'थियाव BDC सोद्रोमा महरै बिसायख'थि गेलेदोंमोन।

  पलिअ’नि टिका होनायनि 24 घन्टानि उनावनो जिउ खोमायो 5 दाननि खुदिया

  पलिअ’ टिका होनायनि उनावनो 24 घन्टानि उनावनो सासे 5 दाननि खुदियाआ जिउ खोमायो।

  BREAKING: कक्राझारआव फायारिं; सासे लाइमोन जोखोम

  कक्राझार जिल्लानि खारिगाव बड'लेण्ड धाबायाव थांनाय मोनाबिलि समनि 8 रिंगासो समाव फायारिं जाथाय जायो।