25 C
Guwahati
Friday, May 7, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  बैसागु

  बैसागु

  लिरगिरि – बुब्लि ब्रह्म

  नै बे लांगोनाजोंनो नों फै
  लाबो नों गोदान रादाब
  लाबो नों गोदान सिमां
  लाबो नों गोदान मिजिं

  बिदाय लाथोंसै थाबैनो
  गोरबोनि दाहाफोरा
  बिदाय लाथोंसै थाबैनो
  सोमखे महरफोरा

  होफैदो नों आंनो गोदान रादाब
  बार-दै-सिख्लानि

  गोदान बोसोरनि गोदान रादाब…
  बरायनो आंबो खौऔनि गोदै देंखोजोंनो
  हांखुरै नेदों नोंखौनो

  फैथारदोल’ माबारै नों बैसागु

  *****************

  आरो फरायबाव : सुशिल चन्द्र’खौ गोदानै चिफ इलेक्सन कमिचनार महरै थिसनबाय

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  नंखाय कभिड-19नि रिपोर्ट बानायग्रा हान्जा पुलिसनि आखाइआव; डक्टरजों लोगोसे सा 5 खौ हमदों

  बे हान्जायाव सासे डक्टरजों लोगोसे सानै लेब टेक्निसियानबो दंमोन। पुलिसआ बे साथामजों लोगोसे गासै सा 5 सुबुंखौ हमनो हायो।

  बिसायख’थिनि जोबथा फिथाइ फोसावनायनि उनावनो गावजों गाव हिंसायारि जाथाय

  निलमनि सरकारनि न’खरआ सुनिल ब्रह्मखौ गावसिनि दखानाव दिरुंजों खाख्रबना जोबना दोनो आरो थुख्रासे लहानि रदजों खाफालाव बुयो।

  LIVE UPDATE: आसाम बिधान सभा बिसायख’थिनि फिथाइ 2021

  दिनै फुंनि 8 रिंगानिफ्राय आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि भट साननाया जागाबाय।

  बिसायख’थि देरहानानै थाथ’दों गोथार जुलि : सारटिफिकेट लायनो थांग्रोदों खैना गोदानआ

  भट साननाय मिरुआव जेब्ला पुनमखौ गोजा गाबनि सारिजों देलायफबनाय खैनानि गानजोमजों नुनो मोनो अब्ला बयबो सोमो नांदोंमोन। नाथाय उननि समाव मिथिनानै मोनदोंमोन दि, खैना गोदानआ गामि पन्सायतनि बिसायख'थियाव BDC सोद्रोमा महरै बिसायख'थि गेलेदोंमोन।

  पलिअ’नि टिका होनायनि 24 घन्टानि उनावनो जिउ खोमायो 5 दाननि खुदिया

  पलिअ’ टिका होनायनि उनावनो 24 घन्टानि उनावनो सासे 5 दाननि खुदियाआ जिउ खोमायो।

  BREAKING: कक्राझारआव फायारिं; सासे लाइमोन जोखोम

  कक्राझार जिल्लानि खारिगाव बड'लेण्ड धाबायाव थांनाय मोनाबिलि समनि 8 रिंगासो समाव फायारिं जाथाय जायो।