26 C
Guwahati
Wednesday, April 14, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  बिदिनो बारलांदों समफोरा

  लिरगिरि- बुब्लि ब्रह्म

  सहायनायफ्रा सिमा बारलांथारबायमोन
  उदां हां लानो हायै जालांसिनथारो
  सानफ्रोमबो, हरफ्रोमबो
  जिंगाया होसिन्ना लायो
  गोजोनै जिरायनो लानाय समफ्रावबो

  मोदैफ्रा आरो बेसे गोसोखौ बुरखायना दोनबावनो
  उखुन्दै खुफ’बनाय गोरबो गंसे
  बे मालाय आरो माथो खालामहानो

  गोदान हरखौ बोजबनो
  जेन’ दिनैबो आं ओलोंगिखाङो
  गिथारो दाना बांसिनै हरनि समाव सिमां जमनो

  फेलेंनि मोदैयाव आं गब’यो
  अब्ला थैनानै थायो आंनि गुबुन सासे आं
  जेराव बन्थ’ मुराजों समान गुबुन नङा।

  *******************

  आरो फरायबाव : भारतारीफोरनि थाखाय आमेरिकाया लानानैफैदों मोजां खौरां…

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिआ नेवसिदों रन्जन दैमारि आरो गुबुन एनडिएफबि दैदेनगिरिफोरनि बेइलनि आर’ज

  बावैसो सिगां, रन्जन दैमारिजों लोगोसे सा 9 दैदेनगिरिफोरा स्पेसियेल जद्ज, सिबिआइनि साजाखौ बोखारनो गोजौ बिजिरसालिआव आर’ज खालामदोंमोन।

  Digital Platform आव बर’ सावथुनखौ फोजौखांनो थाखाय NEWBO मुंनि APPS बेखेवदों

  सोरखारि साख्रिखौल आसा खालामनानै थाया लासेनो कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा हालामनि M. Tech. (IIT Dehradun) उथ्रिसारनाय मारुंसा सोरां ब्रह्मआ बर' सावथुनजों लोगोसे गुबुन गुबुन राव हारिनि राव हारिमुखौ डिजिटेल प्लेटफर्म आव फोजौखांनो मिजिं लानानै NEWBO मुंनि APPS बेखेवदों।

  बङाइगावआव हाग्रा बिफाननि नायबिजिरनाय; हमदों आयेन बेरेका दंफां मिल

  हाग्रा बिफानआ नायबिजिरनानै हमना मोनो आयेन बेरेखा दंफां मिल।

  जायगा-जायगा एजाहार होनायनि उनावनो निमाहा बिबाय आदिबासि धोरोमारि मेथाय खनगिरि आरो सुजुगिरिया

  दोंसे मेथाय आरो बिनि उनावनो सावराय जादों। आसामजों लोगोसे उरिष्या, झारखंड, पश्चिमबंगखौ लाफानानै गोबां रायजोनि जायगा-जायगा केस होदों मेथायजों लोबबा थानाय सुबुंफोरनि सायाव।

  गिख्रंथाव अर खामनायजों सानै खुदियानि जिउ खहा : गं 30 फायार ब्रिगेडनि गारिया जाथायथिलिसिम सफैदों

  गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव सानै खुदियाफोरा खामथारजानो गोनां जादों होनना मिथिनानै मोनदों

  अन्जलि बसुमतारीखौ खावना लांनानै हानजायारी जिनाहारि खालामना जिउ फोजोबनाय दायनिगिरिफोरखौ खाबाय

  हमजानाय दायनिगिरि आब्दुल बारेकआ पुलिसनि सिगाङाव सिमान जानानै बुंदों दि - थांनाय 6 एप्रिल सुक्रबारखालि मोनाबिलि समाव हिन्जावसाखौ उदालगुरिनिफ्राय खावनानै लाबोदोंमोन आरो जुंखामनि आबादथिलियाव हानायै जिनाहारि खालामनानै बुथारदों होनना।

  बारग’ लेङाइ आफादगिरि कमलाकान्त मुसाहारीनि उदां लाइजाम तरेन बर’निसिम; मा बुंखो तरेन बर’ आरो प्रसान्त बर’आ?

  मुसाहारी बिथाङा “बर’ थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव गिबिसिन लाइजाम ब’मा” बिमुं होनानै बे उदां लाइजामखौ होयो।