30 C
Guwahati
Sunday, June 13, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  आइनि मेगनाव मोदै

  लिरगिरि – लैथोस्रि बसुमतारी

  आइनि मेगननि मोदैआ दासिमबो बोहैगायाखै…
  दासिम फुगारनो हायाखै जोंनि बर’
  फिसाफोरा आइनि मेगनाव
  बोहैबोनाय मोदैखौ।

  दासिमबो दं जोनोमगिरि बिमाया
  गोर्बोआव दुखुनि दावदाब लानानै…

  मोदै बोहैसै जेब्लाबो आइनि गोरबोआव
  नोंसोरनि बे बिदा फंबाय सै सै नायलायनो
  हालायैखौ नुनानै …
  सानफ्रामबो नांज्लाय खमज्लाय बुंलाय-सुलाय,

  बिमा सासेनि फिसायानो गावजों गावनो
  नों बेनि, आं बैनि..
  जानोसै दसेनो गावजों गावनो दावहा।

  हनै जोंखौ गुबुन हारिया मिनिलांबाय,
  हनै जोंखौ गुबुन हारिआ बांसिननिफ्राय
  बांसिन गादबनोसो नाजागासिनो।

  नोंसोरनि बे गावजों गावनो सै सै
  गावजों गावनो नायलायनो हायैया
  आइनि सोमखे मोखांखौ माब्ला
  मिनिस्लु महरै नुहोबावगोन जोंनि बर’ फिसाफ्रा।

  दासिमबो साननो रोङाखै बै समाव गावनि
  असे फिसाया हारिनि थाखाय मुख्लं जालांनायखौ।
  आइनि मेगननि मोदैया दिनैसिमबो
  बोहैगायाखै …

  ************

  आरो फरायबाव : करनाजों रुंसारि जानाय बिफाखौ सावनाय अरआव बारसोमदों सासे फिसाजो

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  15 आगष्टनि सिगां तामुलपुरखौ जिल्ला फोसावनाय जागोन; राज्यो सभा-लक’ सभायाव बर’ एमपि गैयैआ जेबो गोदान बाथ्रा नङा: प्रमद बर’

  सिगांनि बिपिएफनि बड’लेण्डआ दा गैलिया। जों दा गोजोननि फारसे दावगानो नागिरो होनना बुंथियो बिटिसिनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’आ।

  BTRनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’निसिम पृथ्वीराज नारायणनि बेरफ्रुसार बिबुंथि

  थामथि बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा उनाव नर्थइष्ट हेरिटेज फाउन्डेसननि डाइरेक्टर पृथ्वीराज नारायण देब मेशआ बिटिसिनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'नि हेंथायै गोख्रों बिबुंथि होदों।

  ककराझारआव लामा जाब्रबथाय, सासे लाइमोन सिख्लानि गोबारै जोखोम।

  बिटिसिनि राजथावनि ककराझार सहरनि मेडिकेल कलेजनि लामायाव सासे लाइमोन सिख्लाया गंसे स्कुटीजों थांबाय थानाय समावनो न' लुग्रा रड लाबोनाय थानाय गंसे ट्राकजों मोगा-मोगि जायो।