17 C
Guwahati
Friday, December 4, 2020
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  दुलाराय बर’ हारिमु आफादनि बान्जायनायाव मोसामु आरो दामजुनि मावबादाआ मोजाङै खुुंफुं जाबाय

  टाइम8, भेरगाव, अक्टबर 31:

  बर’नि हारिमुनि फारसे फेहेरनो,फोसावनो आरो फोजौखांनो थाखाय दुलाराय बर’ हारिमु आफादा मोनसे मावबादा खुंफुंबाय ৷ अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भकतपाराआव बिनिनो भकपारा द’खरा हारिमु आफादनि बान्जायनायाव 15 सानआरि बर’नि मोसामु आरो दामजुनि सायाव मोनसे मेहेरगोनाङै मावबादा खुंफुंनाय जायो৷

  भकतपारा गुदि बर’ थुनलाय आफादनि गेवलां फोथाराव खुंनाय बे मावबादाआव फोरोंगुरु महरै बाहागो लायो दुबहानि फसंथानारि नेहाथारि बिद्युत साहारिआ৷ भकतपारा ओनसोलनि सा नैजौनिबो बांसिन लाइमोन,सेंग्रा-सिख्लाफोरा बाहागो लानाय बे मावबादाआव बर’नि गोदान फोसाबनाय मोसामु,खाम-सिफुं, सेरजा दामनायनि बागै सोलोंनो मोनो৷

  बिनिनो दिनै जोबथा हाबाफारि महरै भकतपारा द’खरा हारिमु आफादनि बोसोनगिरि उमाकान्त बर’नि आफाद सामलायनाय गेवलां मेलाव आलासि महरै नुजाथियो दुलाराय बर’ हारिमु आफादनि गाहाइ नेहाथारि बिजुवेल नेलसन दैमारि,भेरगाव जिल्ला दुबहानि गाहाइ नेहाथारि जावरिखां कसारि ,फोसावदिं नेहाथारि अनिल बर’मोना৷ बे गेवलां मेलावनो जिबा सानाव सोलोंनो मोन्नाय फोसाबनाय मोसामुनि गिबि फाव-फेसनफोरखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दिन्थिफुंनाय जायो৷

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  प्रमद बर’आ ट्रेक्टर कम्पानिनि एजेन्ट : चन्दन ब्रह्म

  बिटिसि बिसाइख'थिनि मुङाव रां लानानै ट्रेक्टरनि इडभारटाइजसो खालामबाय थादों

  गावबुरानि गोसो थोनायाव बोदोर जानानै खारस’न फैदों सासे सिख्ला

  रुपहि कलेजनि फरायसुलिआ थांनाय 3 बोसोरनिफ्राय धिं जेङनिनि गावबुरा इक्रामुल हुसेइनजों मोजां मोनलायबोदोंमोन

  बिसायख’थियाव मोन 30 नि बारा एडिसनेल फर्स बाहायगोन: बि जे महन्त

  जायफोरा बिसायख'थि समाव हिंसायारी जाथाइ सोमजि होगोन बिथांमोनखौ गोख्रों साजा होनाय जागोन आरो बिसायख'थियाव मोन 30 निबो गोबांसिन एडिसनेल फर्स बाहायगोन होन्नानै महन्तआ बुङो ।

  रुंसारि देंखोगिरि वाजिड खाननि बिसिखौ नारसिननानै धोरोमखौ सोलाय होदोंमोन

  हादोराव कर'ना जिउसानि साग्लोबसारनाय समावनो मुंदांखा देंखोगिरि वाजिड खानआ रुंसारि जादोंमोन

  बे बाराव कर’ना नङा न’र’ भाइरासआ साग्लोबदों माखासे खुदियाफोरनि देहायाव

  बुहुमआव बोसोरै खमैबो 685 सुबुंनि देहायाव न'र' भाइरासजों गाग्लोबजायो