27 C
Guwahati
Wednesday, October 28, 2020
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  बिटिसिनिफ्राय बिटिआर खालामनाया संबिजिदारी नङा। बिजेपि दोलोआव हाबगोन होननानै ओंखारनाय रावा नंखाय: राज्य’ सभा एमपि बिस्वजित दैमारी

  टाइम8, अक्टबर 1:

  कभिद-19 नि थाखायनो दासान्दि बिटिसि बिसायख’थिखौ फावसायदों । राज्य’ सभानि एमपि थामहिनबा बिपिएफनि मावफुंगिरि आफादगिरि बिस्वजित दैमारिआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिसायख’थिखौ फावसायनायनि बेलायाव फोरमायदोंदि बिटिसि बिसायख’थिखौ क’भिद-19 नि थाखाय फावसायनाय जादों ।

  कभिद-19 नि जाय नेम बेफोर नेमफोरखौ मानिनानै दा बिसायख’थि खुंनो हाया आरो सावस्रि मन्थ्रि हिमन्त बिस्व शर्मानि बोसोन बादियैब्ला बिसायख’थिखौ फावसायनो नांगौ।

  27 अक्टबराव बिटिसिआव रायजो बेंगिरिनि खुंथाइ जोबनायनि उनाव बिटिसिआव गेजेर समारी ( Interim) काउन्सिल दानाय जागोन नामा होननानै खौरांगिरिफोरा सोंनायनि फिननायाव बिथाङा बुङोदि बेनि बागै दासिम जेबो मिथियाखै आरो बे काउन्सिलखौ हादर बेंगिरि एबा रायजो बेंगिरिनि खुंथाइ सोलिबाय थानाय समाव बेफोरबादि काउन्सिल दायो होननानै बिथाङा जेरावबो खोनायाखै आरो नुवाखै होननानै फोरमायो ।

  लोगोसे बिपिएफनि गुबुन दैदेनगिरिफोरजों बाथ्रा गोरोबलायैखौ नुनानै एमपि बिस्वजित दैमारिखौ बिजेपिआव थांगोन होननानै ओंखारनाय रावनि बागै सोंथि खालमनायाव बिथाङा फोरमायोदि बिपिएफ हानजानिफ्राय गोजानाव थांनायनि जेबो सोंथिआनो फैया।

  बेफोर रावफोरा नंखाय आरो बिथाङा बिपिएफनि सिंनि माखासे आयदाफोरखौ लानानैसो सावरायगासिनो होननानै फोरमायदों।

  बिटिसिनिफ्राय बिटिआर मुं होनाया संबिजिदारी नङा होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो।

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  बिपिएफ दोलोआव थाबैनो हाबनोबा हाबखादो नङाब्ला लामाखौ बन्द खालामनोसै: हाग्रामा महिलारी

  बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीया बुङोदि जायफोरा बिपिएफखौ मोजां मोन्नानै हाबफैनो गोसो बिथांमोनहा थाबैनो हाबखादो नङाब्ला लामाखौ बन्द खालामनोसै।

  मबाइलआथ’ गोजाननि बाथ्रा, आइथेंङाव गाननो सेन्दलआनो गैया अब्लाबो गसंदों बिसाइख’थि गेलेनो

  मख'नो गोनां दि बेनि आगोलावबो 72 बोसोर बैसोनि भरत मेहतआ गोबां खेब बिसाइख'थि गेलेखांबाय

  भुटान जेलआव रुंसारि जानाय सुबुंनि सोलेरखौ सिरां पुलिसनो गथायदों

  हरखाब दिनै 26 बोसोरनि उनाव खर्ग बाहादुर प्रधाननि गोथै देहाखौ बेबाद गथायफैनायखौ लानानै सिरां जिलानि गर्खा सुबुंफोरनि गेजेराव सोमोनांहोदों

  गिख्रंथाव क’रना जिउसानिफ्राय रैखाथि आरो मुलुग गोजोननि थाखाय जग्य आहुति सावदों

  मख'जाथावदि स्वामी नबिन ब्रह्मारिआ गोबाव सम ध्यान खालामनानै इस्वोरनि गियान मोन्नो हानानै सिखनाझारनि उल्था बाबा ग्यानज्योति थानसालिखौ दैदेनबोदों।

  गहपुरआव मुगैथाव जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि थार बिजिरनाय आरो सांग्रांथि मेल

  जानमनि कुतुमखौ बुथारनायनि दायनिगिखौ फार्स्ट-ट्रेक आदालटनि गेजेरजों बिजिरनानै साजा होनांगौ

  पाकिस्तानआव नख’रारि दावहा जानायनि इसारा

  सिन्ध प्रदेशनि पुलिस आरो पाकिस्तान आरमिनि गेजेराव गोबां गावलायलायनाय जादों

  बिटिसि बिसायख’थिखौ लानानै पिजेएसिबिएमआ बिसायख’थि आयगनि बेरेखा होनाय केसनि हियारिंखौ 5 नबेम्बराव होनाय जागोन

  गोजौ बिजिरसालिआ बिथोन होदों दि आसाम केबिनेटा लानाय बिथांखिखौ बिसायख’थि आयगा गनायनानै लानो नांगोन।