13 C
Guwahati
Monday, January 18, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  बिपिएफ दोलोनि नेम खान्थिखौ मोजां मोननानैनो दोलोनि जानानै मेथाइ रोजाबदों : भृगु क्यासप

  टाइम8, दिसेम्बर 03

  आसामनि जाखांफु देंखोगिरि भृगु क्यासपआ गान्धी नोगोरावल’ अट’ सालायनानै थायाखै। बे समाव बिपिएफ दोलोनि जानानैबो बिटिसि हालामआव मेथाइ रोजाबफैबाय थादों। बिपिएफ दोलोनि बिसाइख’थि फोसावदिं मेलआव मोनफानि उनाव मोनफा मेथाइ रोजाबनानै राइजो-राजा भटारफोरनि गोसोखौ बोहोनाय नुनो मोनदों।

  2 दिसेम्बर बुधबारखालि बाकसा जिला 22 नं. ककिलाबारि बियाबआव बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि बिपिएफ दोलोनि बिजाथि धिरेन बर’नि जानानै माखासे फोसावदिंनाय मेलआव मेथाइ रोजाबायखौ नुनो मोनदों।

  बेफोरबादि फोसावदिंनायनि गेजेरावनो खोरांगिरिफोरनि मोगा-मोगियाव देंखोगिरि भृगु क्यासपआ बुंदों दि, – आं बिपिएफ दोलोनि नेम खान्थि आरो थामोनथाखौ मोजां मोननानैनो बिपिएफ दोलोनि जानानै बिसाइख’थि फोसावदिंनाय मेलआव मेथाइ रोजाबदों।

  बेल’ नङा, बिटिसि हालामआव जानायनि खामानिखौ बिपिएफ दोलोआसो मावनो हागोन होननानै बुंनायजों लोगोसे बिपिएफ दोलोनि जानानै मेथाइ रोजाबनायनि थाखाय नांनायसेबां मानबान्था महरै रां मोननो हादों होननानैबो बुंथिदों।

  फैबाय थानाय समाव आसामनि गासै थागिबिफोरनि थाखाय मेथाइ रोजाबलांबाय थागोन होननानै होननानै बुंनायजों लोगोसे गुबुन देंखोगिरि महरगिरिफोरबादि गोख्रों राजखन्थिआव आगान होनाय नङा होननानै बुंथिबावदों।

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं