27 C
Guwahati
Friday, May 7, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  Jarimin Borgoyary

  Recent articles

  न’नि बिगोमायानो जिनाहारी खालामनानै 5 दाननि प्रेगनेन्ट खालामबाय भारातीया महरै थानाय 7 थाखोनि फरायसुलिखौ

  रहा, गगामुखनि उनाव बे खेबाव पुलिसजों बुंफबना थानाय गुवाहाटी नोगोरमायावनो जादों बे गिख्रंथाव जाथायआ।

  बरमा गुदि सावस्रि मिरुआव दिनैनिफ्राय जागायबाय 18-44 बोसोर बैसोनि कभिड भेकसिन होनाया

  बागसा जिल्लानि बरमा गुदि सावस्रि मिरुआव दिनैनिफ्राय 18 निफ्राय 44 बोसोर बैसोनि सुबुंफोरनो कभिड-19नि भेकसिन होनायखौ जागायदों।

  बंग’नि हिंसायारी जाथायनि बोलि जानाय सुबुंफोरनि खौरां लाहैदों बिटिसिनि इएम रन्जित बसुमतारीआ

  दिनै थामहिनबा सुक्रबारखालि बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीआ सोनाब बंग’निफ्राय खारखुमाना फैनाय बे सुबुंफोरनि थासारिनि सुलाद लाहैयो।

  बागसा जिल्लानि भारत-भुटान सिमनायाव एसएसबिनि अपारेसन

  सुक्रबारखालि बागसा जिल्लानि भारत-भुटान सिमनायाव एसएसबिनि अपारेसन जायो।

  कक्राझारआवबो जागायबाय 18 बोसोरनिफ्राय 44 बोसोरनि बैसोनि कभिद-19 भेक्सिनेशन

  बे बायदिनो कक्राझार सहराव थानाय कक्राझार हिन्जावसा गोजौसिन गेजेर फरायसालियावबो कक्राझार जिल्ला सावस्रि बिफानाबो 18 बोसोरनिफ्राय 44 बोसोर बैसोनि सुबुंफोरखौ करना भेक्सिन थुनाय हाबाफारिखौ जागाय जेनो।

  से बोसोरनिबो गोबां समनिफ्रायनो जब्रा जानानै दं खिलि नार्जारीया

  चिरां जिल्लानि भारत -भुतान सिमनानि साखाथियाव थानाय दादगारि ओनसोलनि 4 नं बनगाव गामिनि थागिबि कुमार नार्जारीनि अनसुलि बिसि मुस्रिमा खिलि नारजारि (45) आ से बोसोरनिबो गोबां समनिफ्रायनो गोब्राब जब्रा जानानै गावनि आथिंजों थाबायनो हायै जाना बिसिनायावनो गोगलैसोना दं।

  कभिडनि थामथि दोहौयाव गथ’साफोरा बांसिन सनदेर जानो हागौ

  गोनोखोफोरा हादराव कभिडनि थामथि दोहौखौ जानो हागौ होननानै फोसावनाय समावनो मिरु सोरखारनि साखा-फारानि सायाव मिथिनो लुबैदों बिजिरसालिया।

  डिएमकेनि दैदेनगिरि एमके स्टालिन आ गिबि मन्थ्रिनि समायखिरा लाबाय

  बिथांजों लोगोसे केबिनेटआव फैनो गोनां सा 33 मन्थ्रि बिथांमोनखौबो समायखिरा लाहोनाय जायो।

  डिब्रुगरआव साहा बागान थाला बन्द’ खालामबाय : सा 133 मावथि करना पजितिभ

  आसामनि डिब्रुगर जिल्लानि जाल’नि साहा बागानआव सा 133 मावथिफोरनि देहायाव करना पजितिभ रिपर्ट मोन्दों।

  धिं एक्सप्रेस हिमा दासआ कभिद-19 भेक्सिनेशन हाबाफारियाव बाहागो लादों

  आसामनि खारनायनि रानि धिं एक्सप्रेस हिमा दासआ कभिद-19 भेक्सिन लाजाबाय।

  Articles by this author

  कक्राझारआवबो जागायबाय 18 बोसोरनिफ्राय 44 बोसोरनि बैसोनि कभिद-19 भेक्सिनेशन

  बे बायदिनो कक्राझार सहराव थानाय कक्राझार हिन्जावसा गोजौसिन गेजेर फरायसालियावबो कक्राझार जिल्ला सावस्रि बिफानाबो 18 बोसोरनिफ्राय 44 बोसोर बैसोनि सुबुंफोरखौ करना भेक्सिन थुनाय हाबाफारिखौ जागाय जेनो।

  कक्राझार जिल्ला बेंगिरिआ कभिद-19नि थासारिखौ लाना सांग्रांथि थानो खावलायदों

  खौरांगिरि मेलआव फुकनआ बुंबावोदि, आथिखालाव कक्राझार जिल्ला नाङैनो कभिद-19नि एक्टिभ केचआ 199 जाहैबाय होन्ना।

  कर’ना जिउसानि थाखाय कक्राझारआवबो 2 रिंगानिफ्राय दुखान-फालांगिआरी फसंथान बन्द

  खौरांगिरिनि सिगाङाव कक्राझार सहरनि फालांगिरिफोरा बुंथियोदि, सोरखारा होनाय कर'ना भाइरासनि थाखाय आयेन आब्रुथिखौ मानिनानै सोलिदों होनना।

  29 नं कक्राझार सोनाब बियाबनि बिजाथि रबिराम नार्जारीआ रायजो राजाफोरनो साबायखर बावदों

  29 नं नकक्राझार सोनाब जनजाति बिधान सभा बियाबनिफ्राय बि.पि.एफ. दोलोनि बिजाथि रबिराम नार्जारीआ देरहासात जानानै बियाबनि राइजो-राजाफोरनो साबायखर बावहरदों।

  कक्राझार रेलवे स्टेसनआव सावस्रि बिफाना कभिड टेस्ट खालामदों; साथाम सुबुंनि देहायाव कभिड-19नि पजिटिभ

  सावस्रि बिफाना थांनाय 12 अक्तनिफ्रायनो कक्राझार रेलवे स्टेसनआवबो गुबुन गुबुन राय्जोनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ जे कभिड-19नि स्क्रिनिं टेस्ट खालामनाय हाबाफारि बान्जायो।

  BTCनि डेपुटि चीफआ Ex NDFB निफ्राय जानांगौ: बारग’ NDFBनि दाबि

  आथिखालनि बिटिसिनि लेङाइ गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीआ बिधानसभायाव देरहानानै आसामआव मोजां बिफानाव बिबान मोननांगौ होननानै दाबि दैखाङो बारग' एनडिएफबिआ।