31 C
Guwahati
Wednesday, June 23, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  LIVE UPDATE: आसाम बिधान सभा बिसायख’थिनि फिथाइ 2021

  LIVE UPDATE: आसाम बिधान सभा बिसायख’थिनि फिथाइ 2021

  17
  चापागुरि बियाबआव इउ.पि.पि.एल. दोलोआ देरहानायनि लामायाव ….

  बागसा जिल्लानि सिंयाव थानाय 63 नं चापागुरि बियाबआव 10थि खोलोबनि भट साननायनि उनावनो इउ.पि.पि.एल. दोलोआ मोन 36095 भट मोननो हादों। चापागुरि बियाबआव इउ.पि.पि.एल. दोलोनिफ्राय उरखाव गोरा ब्रह्मआनो बांसिनै भट मोनना गिबि मासि आवगायगासिनो आरो देरहानायनि आसा दं होननाबो मोन्थिनो हानाय जादों।

  This image has an empty alt attribute; its file name is download-4.jpg

  16
  बागसा जिल्लानि मोन्थाम बियाब चापागुरि, बरमा आरो तामुलपुरआव इउ.पि.पि.एल. दोलोआनो बांसिन आवगायगासिनो…

  आसाम बिधान सभा बिसायख’थिनि जोबथा फिथाय फोसावनाय हाबाफारि बादियै दिनै भट साननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। बे समाव 63 नं चापागुरि बियाबआव 9थि खोलोबनि भट साननायाव इउ.पि.पि.एल. दोलोआ मोन 32,079 भट मोनना गिबि सारियाव दं। 62 नं बरमा बियाबआवबो 9थि खोलोबआव इउ.पि.पि.एल. दोलोआ मोन 32,358 भट मोनना गिबि सारियाव आवगायगासिनो। मखथावनादि, 58 नं तामुलपुर बियाबआव बि.पि.एफ. दोलोनि बिजाथि रंजा खुंगुर बसुमतारी बिथांआ बिसायख’थिनि सिगांनो दोलो नागारनानै इउ.पि.पि.एल दोलोआव हाबहैदोंमोन। तामुलपुर बियाबआव इउ.पि.पि.एल. दोलोआ मोन 19,234 भट मोननो हादों बेराफारसे, दोलो नागारजानाय बि.पि.एफ. दोलोआ मोन 12080 भट मोननो हादों।

  15
  कक्राझार जिलानि 29 नं सोनाब कक्राझार बियाबआव बि.पि.एफ. दोलोआ सिगां फारसे आवगायनानै दं…

  29 नं सोनाब कक्राझार बियाबआव मोन 14 राउण्ड भट साननायनि उनाव बि.पि.एफ. दोलोनि बिजाथि रबिराम नार्जारीआ आवगायनानै दं।

  मख’नो गोनां दि, बे समाव बि.पि.एफ. बिजाथि रबिराम नार्जारीआ मोन 51,212 भट मोननो हादों लोगोसेनो इउ.पि.पि.एल. दोलोनि बिजाथि मनरन्जन ब्रह्मआ मोन 51,086 भट मोननो हादों।

  14
  बिजेपिनि बिजाथि रुपसिं तेरनआ सिगांगासिनो

  20 नं बैथालांच’ बिधानसभा बियाबआव 6 थि राउन्दनि उनाव बिजेपिनि बिजाथि रुपसिं तेरनआ कंग्रेसनि आगष्टिं इंतीनिखुरै 16,021 भट बारा मोननो हादों।

  13
  सिपाझार ड: परमानन्द राजबंशीआ स्निथि राउन्दनि उनाव कंग्रेस दोलोनि बिजाथि कुलद्वीप बरुवाआ 7756 भट बारा मोननानै दावगागासिनो।

  सिपाझार ड: परमानन्द राजबंशीआ स्निथि राउन्दनि उनाव कंग्रेस दोलोनि बिजाथि कुलद्वीप बरुवाआ 7756 भट बारा मोननानै दावगागासिनो।

  12
  29 नं सोनाब कक्राझार बियाबआव मन’रन्जन ब्रह्मआ दावगागासिनो दं

  सोनाब कक्राझार बियाबनि बिजाथिआ मन’रन्जन ब्रह्म 5 राउन्दनि उनाव 20678 भट मोननो हादों। बिपिएफ दोलोनि बिजाथि रबिराम नार्जारीआ 13489 भट मोननो हादों।

  इउ.पि.पि.एल. दोलोनि बिजाथि मनरन्जन ब्रह्मआ बिसाइख'थि फोसावदिंनायाव गोख्रों नांथाबनानै दं
  UPPL Candidate Manaranjan Brahma

  11
  इउपिपिएलनि बिजाथि लरेन्स इसलारीआ दावगागासिनो

  10 थि राउन्दनि उनाव 30 सानजा कक्राझार बिधानसभा बियाबआव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि लरेन्स इसलारीआ 42847 भट मोननायनि उल्थाफारसे बिपिएफनि बिजाथि प्रमिला रानि ब्रह्मआ 28576 भट मोननो हादों।

  दाननैनि गेजेरावनो बि.टि.सि.आव इउ.पि.पि.एल., बि.जे.पि. आरो जि.एस.पि. दोलोनि जथाय सोरखारा गोबां जौगालु हाबाफारि मावफुंदों : लरेन्स इसलारी

  10
  2थि खोलोब भट साननायनि उनाव बाकसा जिलानि सिङाव थानाय मोनथाम बियाबाव इउ.पि.पि.एल. दोलोआ आवगायनानै दं…

  आसाम बिधान सभा बियाबनि भट साननाय हाबाफारिया दासिम मोन 2 खोलोब जोबनानै थांबाय। बेनि उनाव बाकसा जिलानि मोन 3 बियाबआव इउ.पि.पि.एल. दोलोखौ सिगां फारसे थानायखौ नुनो मोनदों।

  2थि खोलोब भट साननायनि उनाव इउ.पि.पि.एल. दोलोआ भट मोननो हादों फारियै 62 नं बरमा बियाबआव मोन 6983 भट, 63 नं. चापागुरि बियाबाव मोन 9114 भट आरो 58 नं तामुलपुर बियाबाव मोन 6552 भट मोननो हादों।

  गुबुन फारसेथिं बि.पि.एफ. दोलोनि बिजाथिफोरा मोननो हादों फारियै 62 नं बरमा बियाबआव मोन 5192 भट, 63 नं चापागुरि बियाबाव मोन 4352 भट आरो 58 नं. तामुलपुर बियाबाव मोन 5881 भट मोननो हादों।

  9
  बाकसा जिलानि 62 नं बिधान सभा बियाबआव भुपेन बडसाया आवगायनानै दं…

  1थि खोलोब भट साननायनि उनाव 62 नं बरमा बिधान सभा बियाबआव इउ.पि.पि.एल. दोलोनि बिजाथि भुपेन बडसाया बि.पि.एफ. बिजाथि आरो दोलोनि गाहाइ नेहाथारी प्रबिन बर’खौ उनाव दोननानै सिगां फारसे आवगायनानै दं।

  बे समाव इउ.पि.पि.एल. दोलोआ मोननो हादों मोन 3502 भट आरो बि.पि.एफ. दोलोआ मोननो हादों मोन 2822 भट।

  8
  28 नं गसाइगाव बियाबआव मित्रजत दोलोनि हेफाजाब मोननाय इउ.पि.पि.एल. दोलोनि बिजाथिआ सिगां फारसे आवगायदों…

  सेथि खोलोब भट साननाय उनाव 28 नं गसाइगाव बियाबनिफ्राय इउ.पि.पि.एल. दोलोनि बिजाथि समनाथ नार्जारीआ मोननो हादों मोन 3376 भट। लोगोसेनो बि.पि.एफ. दोलोनि बिजाथि माजेन्द्र नार्जारीआ मोननो हादों मोन 2030।

  7
  सेथि खोलोब भट साननायनि उनाव 63 नं चापागुरि बियाबआव इउ.पि.पि.एल. दोलोनि बिजाथि उर्खाव गोरा ब्रह्मआ आवगायनानै दं

  बे समाव 63 नं चापागुरि बियाबआव इउ.पि.पि.एल.नि बिजाथि उर्खाव गोरा ब्रह्मआ मोन 4632 भट मोननो हादों। गुबुन फारसेथिं बि.पि.एफ. दोलोनि बिजाथि हितेस बसुमतारीआ मोननो हादों मोन 2501 भट। आरो राइजर दलनि बिजाथि सुजन दासआ मोननो हादों मोन 78 भट।

  6
  31 नं सिदलि बियाबआव इउ.पि.पि.एल. दोलोआ आवगायनानै दं…

  बे समाव बि.टि.आर. हालामनि 31 नं सिदलि बियाबाव इउ.पि.पि.एल. दोलोनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीआ बि.पि.एफ. दोलोनि बिजाथि मन्त्रि चन्द ब्रह्मखौ उनाव दोननानै सिगां फारसे आवगायनानै दं।

  इउ.पि.पि.एल. दोलोनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीआ मोन 4074 भट मोननो हादों। गुबुन फारसेथिं बि.पि.एफ. दोलोनि बिजाथि चन्दन ब्रह्मआ बे समाव मोन 3085 भट मोननो हादों।

  5
  ग’साइगाव महकुमा खुंगिरिनि मावख’सालीआव भट साननाय हाबाफारि जागायबाय।

  दिनै फुंनि 8 रिंगानिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव सोलिनाय बादि कक्राझार जिलानि गसाइगाव महकुमा खुंगिरिनि मावख’सालीआवबो भट साननाय हाबाफारिआ गाहामै सोलिगासिनो। गसाइगाव महकुमा खुंगिरिनि मावख’सालीआव 28 नं गसाइगाव आरो 29 नं सोनाब कक्राझार बिधान बियाब गासै मोननै बियाबनि भट साननायआ सोलिगासिनो। लोगोसे गिक्रंथाव कर’ना जिउसानि  गोसारनायखौ नोजोर बोनानै कर’ना टेस्ट खालामनायनि उनावसो गासै मावथि बिथांमोनखौ सिंयाव सोनाय नुनो मोननाय जादों।

  4
  सेथि खोलोब भट साननायनि उनाव गहपुर बियाबआव बि.जे.पि. दोलोआ सिगाङाव दं…

  सेथि खोलोब भट साननायनि उनाव गहपुर बियाबयाव बिजेपि दोलोआ मोननो हादों 2493 भट। लोगोसेनो कंग्रेस दोलोनि बिजाथिया मोननो हादों 1645 भट। गुबुन फारसेथिं ए.जि.पि. दोलोआ मोन 92, भि.पि.आइ. दोलोआ 56 आरो नटायाव गोग्लैदों मोन138 भट।

  3
  पष्टेल भेलट साननायनि उनाव सानजा कक्राझार बियाबआव लरेन्स इस्लारीआ सिगाङाव दं

  सानजा कक्राझार बियाबआव बि.पि.एफ. दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि आसाम बिधान सभानि मन्त्रि जाबोनाय प्रमिला रानि ब्रह्मआ उनाव दं।

  2
  भट सासाननाया जागायबाय

  दिनै फुंनि 8 रिंगानिफ्राय आसाम बिधान सभा बिसायख’थिनि भट साननाया जागाबाय।

  सोर जिरायगोन दिसपुरनि राजउलाफादआव : दन्दिसेनि उनावनो सानगोन भट…
  Representational image

  1
  31 नं सिद्लि जन’जाथि बियाबनि भट सान्नाय हाबाफारिया जागायनो साखाफारा जाबाय।

  भत सानग्रा खथायाव हाबनाय आरो ओंखारनायखौ नोजोर होनानै भट सानग्रा खथानि लांगोनायाव पुलिस बिफान्निफ्राय गोख्रों सिग्रोमनाय आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। कभिद-19 प्रटकलनि थाखाय देहा बिफान्निफ्राय सेनिथाइज खालामनाय, कर’ना आनजाद खालामनायनि फोरमान बिलाइ नायनाय बायदि- बायदिफोरखौ फालिगासिनो।

  आरो फरायबाव : सोर जिरायगोन दिसपुरनि राजउलाफादआव : दन्दिसेनि उनावनो सानगोन भट…

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published