28 C
Guwahati
Tuesday, July 27, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  बलिउड इन्डाष्ट्रिआव करनानि दोहौ : अक्षय कुमारनि उनाव गबिन्दानि देहायाव करना पजिटिभ

  टाइम8, एप्रिल 04 : हादोरआव करना जिउसानि गाग्लोबनाया फिन बांनो हमदों। बे समाव बलिउड इन्डाष्ट्रिनि फावगिरिफोरा करना जिउसाजों साफानि उनाव साफा गाग्लोब जानाय खौरांआ सोरांआव फैदों।

  बलिउडनि खिलारि अक्षय कुमारआ रबिबार फुंनि समावसो करना जिउसाजों गाग्लोबजानाय जाथायखौ इनष्टेग्रामनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोरमायदोंमोन।

  अक्षय कुमारनि उनाव फिन बलिउड नि सासे राजा बाबु गबिन्दायाबो करना जिउसाजों गाग्लोबजानाय खौरांआ सोरांआव फैदों।

  मख’नो गोनां दि, राजा बाबु गबिन्दाया रबिबार फुंनि समावनो करना टेस्ट खालामजादोंमोन। नाथाय जोबोर सांग्रांनि गेजेरजोंबो करना पजिटिभआव फैयो। बिथांआ दायो मेडिकेल ट्रियेटमेन्ट लागासिनो आरो गावखौ ह’म कुवारेनटाइन खालामनाय जादों होननानै मिन्थि होदों।

  बावैसो सान सिगां गबिन्दानि अनजालि बिसि सुनीतायाबो करना जिउसाजों गाग्लोबजानायनिफ्राय उदां जाबायमोन। बिथांनि न’खरनि सोद्रोमाफोरखौ करना टेस्ट खालामनाय जादोंब्लाबो करना रिपर्टआ नेगेटिभ फैयो।

  गुबुन फारसेथिं, थांनाय साननैसोनि सिगां गबिन्दाया गावजों खाथि सोमोन्दोआव थानाय बिथांमोनखौबो करना टेस्ट खालामजानो खावलायदों।

  आरो फरायबाव : UPPL दोलोनि मावथिनि गारियाव फ्लायिं स्कवाडआ सिग्रोमनानै मोनदों लाख-लाख रां…

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  इन्जुर बारनानै खारो हौवा गोदान-हिन्जाव गोदान, उन उन होसोलाङो पुलिस

  जाथायखौ फोरमायनायबादिब्ला, हाबाथिलिआव गनायथि होनायनिखुरै 10 जौखोन्दो बांसिन सुबुंफोर दंमोन।

  एनएलएफबिनि गाहाइ एम बाथाजों लोगोसे गासै 60 सा एनएलएफबिनि सोद्रोमाफोरा हाग्रानिफ्राय ओंखारबोफिन्नायनि सायाव एम बाथानि अनजालि बिसिआ मा बुंखो ?

  बेबादिनो 6 दानसोनि उनाव फिन हाग्रानिफ्राय सोराङाव गिदिंबोफिन्नायखौ खौरां मोन्नानै बिनि बिसिया गोजोन्नाय मोनदों आरो बरायदों।

  चिरांआव सासे लाइमोन सेंग्रानि गोथै देहा मोन्दों

  मिथिनो मोन्नाय बायदिब्ला, जीउ गोयै लाइमोननि देहाखौ निखिल महानायकनि फिसाज्ला ख्रिस्ण महानायक (33) होन्ना सिनायनो हायो।

  एनएलएफबिनि दाबिखौ मावफुंङाब्ला एनएलएफबिआ आखाय दैखांनाय नङा : एम बाथा

  दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रिआ एनएलएफबिनि गाहाइ दैदेनगिरि एम बाथाजों लोगोसे दैदेनगिरिफोरखौ आसाम बिधान सभानि सावराय नब्लांआव सावरायलायनो लेंहरनाय लेखा एम बाथाया आगान होफैयो।

  बरपेटाआव हाग्रानि दावनि थैग्लुंनाय! गोजौ थाखोनि नायबिजोरनो बिथोन होनायजों लोगोसे सासे हमदों

  गासै मा 300 निबो गोबां दावथु, दावसेन आरो सिलाफोरा थैग्लुंदों बरपेटाआव।

  एनएलएफबिनि चिफ एम बाथाया हाथियार नागारनानै सोरखारजों गोजोन सावरायनो ओंखारबोनायखौ दुंब्रुयै बरायदों: बि.सावरायग्रा

  आरो एन एल एफ बिनि चिफ एम बाथाया गुदु हाग्रानिफ्राय मैया गिदिंना फिन बिटिआर ओन्सोलाव गोजोन खौसेथिनि थाखाय फैफिन्नायखौ दुंब्रुयै बरायदों बि.सावरायग्राया।