26 C
Guwahati
Wednesday, April 14, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  दुलाराइ आसाम ट्राइबेल संघनि गोदान बिबानगिरिफोरा समाय खिरा लाबाय : आफादगिरि मिलन सन’वालआ बिबान नागारदों…

  टाइम8, गुवाहाटी, फेब्रुवारी 27 : गुवाहाटि नोगोरमानि पल्टन बाजाराव थानाय ट्राइबेल रेष्ट हाउसआव दिनै फुंबिलिनि 10.00 रिंगायाव दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि गोदान बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरा समाय खिरा लायो।

  बोहैथि बोसोरनि थांनाय 29, 30 आरो 31 जानुवारी खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि जथुमाया नेलिआव जानानै थांदोंमोन। बे जथुमनि गेजेरजोंनो आगुनि आफादगिरि मिलन सनवाल आरो आगुनि गागि गाहाइ नेहाथारि आदित्य खाख्लारिखौ लानानै गासै सा 27 सुबुंफोरखौ लानानै गोदान आफादखौ दाफुंनाय जादोंमोन। बे गोदान आफादनि बिबानगिरिफोरा आफादनि संबिर खान्थि बादियै दिनै समाय खिरा लाबाय।

  गुबुन फारसेथिं समायखिरा लानाय हाबाफारिनि सिगांनो गोदानै सायख’जानाय आफादगिरि मिलन सन’वालआ बावैसो सान सिगां अजाप (AJP) दोलोआव थांनायलाय ट्राइबेल संघनि आफादगिरि बिबाननिफ्राय गावखौनो आजिरा लायो। मख’नो गोनां दि, आफादगिरि मासिनिफ्राय सन’वाल बिथाङा आजिरा लानायनि थाखाय लांदां जानाय मासिखौ दिनैनि बे जथुमनि गेजेरजों सा 5 लेङाइ आफादगिरिफोरनि गेजेरनिफ्राय सिरां जिलानि सुकुमार बसुमतारीखौ मावफुं आफादगिरि महरै सायख’नानै लायो।

  ट्राइबेल रेष्ट हाउसआव जानाय दिनैनि बे समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ गागि दैदेनगिरि जगेन नार्जारिआ मासि लानानै सामलायदोंमोन। आरो बे हाबाफारिआव आसामनि दाब-दाब जिला आफादनि आपादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन।

  आरो फरायबाव : दिमाकुसिआव बड’लेण्ड सोमावसारारि बारग’ मावसोम आफाद’नि गिबि सेथि बोसोर गायस’नथाय सान फालिदों

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिआ नेवसिदों रन्जन दैमारि आरो गुबुन एनडिएफबि दैदेनगिरिफोरनि बेइलनि आर’ज

  बावैसो सिगां, रन्जन दैमारिजों लोगोसे सा 9 दैदेनगिरिफोरा स्पेसियेल जद्ज, सिबिआइनि साजाखौ बोखारनो गोजौ बिजिरसालिआव आर’ज खालामदोंमोन।

  Digital Platform आव बर’ सावथुनखौ फोजौखांनो थाखाय NEWBO मुंनि APPS बेखेवदों

  सोरखारि साख्रिखौल आसा खालामनानै थाया लासेनो कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा हालामनि M. Tech. (IIT Dehradun) उथ्रिसारनाय मारुंसा सोरां ब्रह्मआ बर' सावथुनजों लोगोसे गुबुन गुबुन राव हारिनि राव हारिमुखौ डिजिटेल प्लेटफर्म आव फोजौखांनो मिजिं लानानै NEWBO मुंनि APPS बेखेवदों।

  बङाइगावआव हाग्रा बिफाननि नायबिजिरनाय; हमदों आयेन बेरेका दंफां मिल

  हाग्रा बिफानआ नायबिजिरनानै हमना मोनो आयेन बेरेखा दंफां मिल।

  जायगा-जायगा एजाहार होनायनि उनावनो निमाहा बिबाय आदिबासि धोरोमारि मेथाय खनगिरि आरो सुजुगिरिया

  दोंसे मेथाय आरो बिनि उनावनो सावराय जादों। आसामजों लोगोसे उरिष्या, झारखंड, पश्चिमबंगखौ लाफानानै गोबां रायजोनि जायगा-जायगा केस होदों मेथायजों लोबबा थानाय सुबुंफोरनि सायाव।

  गिख्रंथाव अर खामनायजों सानै खुदियानि जिउ खहा : गं 30 फायार ब्रिगेडनि गारिया जाथायथिलिसिम सफैदों

  गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव सानै खुदियाफोरा खामथारजानो गोनां जादों होनना मिथिनानै मोनदों

  अन्जलि बसुमतारीखौ खावना लांनानै हानजायारी जिनाहारि खालामना जिउ फोजोबनाय दायनिगिरिफोरखौ खाबाय

  हमजानाय दायनिगिरि आब्दुल बारेकआ पुलिसनि सिगाङाव सिमान जानानै बुंदों दि - थांनाय 6 एप्रिल सुक्रबारखालि मोनाबिलि समाव हिन्जावसाखौ उदालगुरिनिफ्राय खावनानै लाबोदोंमोन आरो जुंखामनि आबादथिलियाव हानायै जिनाहारि खालामनानै बुथारदों होनना।