29 C
Guwahati
Sunday, June 13, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  न’ ( खुदिया खन्थाइ )

  लिरगिरि – रमाकान्त बसुमतारी
  (1)

  थोरिजों लुनाय न’ आंनि
  बेयावनो थायो आं
  बेयावनो नुयो सिमां
  जिउखौ मोनो मोजां
  जिउखौ खोलामगोन गाब गोनां

  (2)
  बे न’यावनो थायो
  आइ आफा आबै आबौ
  आंनि फंबाय बिनानाव
  आइ आफा आबै आबौनि
  अननायाव गैया रुगुं
  बेखौनो सानना गोमोयो आं
  बिसोरखौ अराइ खुलुमो आं

  **********

  आरो फरायबाव : कक्राझार जिल्ला बेंगिरिआ कभिद-19नि थासारिखौ लाना सांग्रांथि थानो खावलायदों

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  15 आगष्टनि सिगां तामुलपुरखौ जिल्ला फोसावनाय जागोन; राज्यो सभा-लक’ सभायाव बर’ एमपि गैयैआ जेबो गोदान बाथ्रा नङा: प्रमद बर’

  सिगांनि बिपिएफनि बड’लेण्डआ दा गैलिया। जों दा गोजोननि फारसे दावगानो नागिरो होनना बुंथियो बिटिसिनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’आ।

  BTRनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’निसिम पृथ्वीराज नारायणनि बेरफ्रुसार बिबुंथि

  थामथि बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा उनाव नर्थइष्ट हेरिटेज फाउन्डेसननि डाइरेक्टर पृथ्वीराज नारायण देब मेशआ बिटिसिनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'नि हेंथायै गोख्रों बिबुंथि होदों।

  ककराझारआव लामा जाब्रबथाय, सासे लाइमोन सिख्लानि गोबारै जोखोम।

  बिटिसिनि राजथावनि ककराझार सहरनि मेडिकेल कलेजनि लामायाव सासे लाइमोन सिख्लाया गंसे स्कुटीजों थांबाय थानाय समावनो न' लुग्रा रड लाबोनाय थानाय गंसे ट्राकजों मोगा-मोगि जायो।

  चिरांआव सानै दुथांआ खावनानै लाङो सासे आइजोखौ; बर’बाजार पुलिसआ खादों सानैबो दायनिगिरिखौ

  आइजोखौ बुथारनो नागिरदोंमोनब्लाबो नाथाय दुथां सानैनि आखाइनिफ्राय खारखुमा लांनो हायो आरो जिउ रैखा खालामनो हायो। आइजोआ खारखुमानानै न’आव सहैनायनि उनावसो गासैबो जाथायआ सोराङाव फैयो।