17 C
Guwahati
Friday, December 4, 2020
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  सोलायनायनि स्ल’गानजों इउपिपि एलआ गावबा-गाव बियाबाव हान्जा सुरदों

  टाइम8,कक्राझार,अक्टबर 28

  बिटिसिनि बिसाइख’थिखौ बिथा खालामनानै इउपिपि एल दोलोआव बिटिसिनि मोन 40 बियाबनि गावबा- गावनि बियाबफोराव सोलायनायनि स्ल’गानजों आखायाव प्ले कार्ड, बेनार, पेस्तुन लानानै आरो खर’आव थुफि हमनानै हानजा सुरनाय हाबाफारि मावफुङो।

  बे बादिनो कक्राझार जिल्लानि 9 नं बनरगाव बिटिसि बियाबनि सिङावबो बनरगाव ब्लक इउपिपि एलनि बान्जायनायाव सोलायनांगौनि थाखाय आथिंजों गामि-गामि नखर- नखर हान्जा सुरनाय हाबाफारि मावफुङो।

  बे हाबाफारियावनो 9 नं बनरगाव बिटिसि बियाबनि इउपिपि एल दोलोनि बिजाथि रबिराम ब्रह्मआ फोरमायोदि बिसायख’थियाव सोलायनाय आरो मोजां सोरखार आरो रायजो-राजानि सोरखार दाफुंनांगौनि थाखाय बे आयदाखौ मावफुंनाय जादों। आरो 9 नं बनरगाव बियाबआवबो रायजो- राजाफोरा सोलायनायखौ लुबैबाय होन्नानैबो फोरमायबावो ।

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  गावबुरानि गोसो थोनायाव बोदोर जानानै खारस’न फैदों सासे सिख्ला

  रुपहि कलेजनि फरायसुलिआ थांनाय 3 बोसोरनिफ्राय धिं जेङनिनि गावबुरा इक्रामुल हुसेइनजों मोजां मोनलायबोदोंमोन

  प्रमद बर’आ ट्रेक्टर कम्पानिनि एजेन्ट : चन्दन ब्रह्म

  बिटिसि बिसाइख'थिनि मुङाव रां लानानै ट्रेक्टरनि इडभारटाइजसो खालामबाय थादों

  बिसायख’थियाव मोन 30 नि बारा एडिसनेल फर्स बाहायगोन: बि जे महन्त

  जायफोरा बिसायख'थि समाव हिंसायारी जाथाइ सोमजि होगोन बिथांमोनखौ गोख्रों साजा होनाय जागोन आरो बिसायख'थियाव मोन 30 निबो गोबांसिन एडिसनेल फर्स बाहायगोन होन्नानै महन्तआ बुङो ।

  रुंसारि देंखोगिरि वाजिड खाननि बिसिखौ नारसिननानै धोरोमखौ सोलाय होदोंमोन

  हादोराव कर'ना जिउसानि साग्लोबसारनाय समावनो मुंदांखा देंखोगिरि वाजिड खानआ रुंसारि जादोंमोन

  बे बाराव कर’ना नङा न’र’ भाइरासआ साग्लोबदों माखासे खुदियाफोरनि देहायाव

  बुहुमआव बोसोरै खमैबो 685 सुबुंनि देहायाव न'र' भाइरासजों गाग्लोबजायो