17 C
Guwahati
Friday, December 4, 2020
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया सासे सानसुमै नाथाय बिथाङा खामानि नागिरबाय थायो : प्रमद बर’

  बिसायख’थिनि दावहानि थाखाय इउपिपिआ साखा- फारा

  टाइम8,कक्राझार,अक्टबर 28

  बिसायख’थि आयगा जेब्ला बिसायख’थिखौ खुंगोन अब्ला इउपिपि एल दोलोआ बिसायख’थिनि दावहायाव दावहा नांनो थियारि । बे बाथ्राखौ बुंदों इउ पि पि एल दोलोनि आफादगिरि आरो बिटिआर गोरोबथानि गुबुन सासे सागानगिरि प्रमद बर’आ। बुधबाराव कक्राझाराव खौरांगिरिनि सिगाङाव इउपिपि एलनि आफादगिरि प्रमद बर’आ बुङोदि लक सभानि बारग’ एम पि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि सासे बर’नि सानसुमै नाथाय बिथाङा बर’ हारिनि समाजनि इयुननि फारसे साना लासे आथिखालाव खामानि नागिरबाय थायो। बि ए सि, बि टि सि आरो बिटिआर गोरोबथानि उनावबो बिथाङा सोमावसारनायनि बाथ्रा सानै-सानै खामानि दिहुननो नाजाबाय थानाया गनायथाव नङा होन्नानै रोखा बुंथियो।
  बिटिआर गोरोबथानि सायाव बिथाङा ओंथि गोयै बिबुंथि होनाया गनायथाव जायाखै होन्नानै फोरमायो आरो मोनसे गोरोबथाआ माब्लाबाबो नंखाय जानो हाया होन्नानैबो बिथाङा फोरमायदों ।

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  प्रमद बर’आ ट्रेक्टर कम्पानिनि एजेन्ट : चन्दन ब्रह्म

  बिटिसि बिसाइख'थिनि मुङाव रां लानानै ट्रेक्टरनि इडभारटाइजसो खालामबाय थादों

  गावबुरानि गोसो थोनायाव बोदोर जानानै खारस’न फैदों सासे सिख्ला

  रुपहि कलेजनि फरायसुलिआ थांनाय 3 बोसोरनिफ्राय धिं जेङनिनि गावबुरा इक्रामुल हुसेइनजों मोजां मोनलायबोदोंमोन

  बिसायख’थियाव मोन 30 नि बारा एडिसनेल फर्स बाहायगोन: बि जे महन्त

  जायफोरा बिसायख'थि समाव हिंसायारी जाथाइ सोमजि होगोन बिथांमोनखौ गोख्रों साजा होनाय जागोन आरो बिसायख'थियाव मोन 30 निबो गोबांसिन एडिसनेल फर्स बाहायगोन होन्नानै महन्तआ बुङो ।

  रुंसारि देंखोगिरि वाजिड खाननि बिसिखौ नारसिननानै धोरोमखौ सोलाय होदोंमोन

  हादोराव कर'ना जिउसानि साग्लोबसारनाय समावनो मुंदांखा देंखोगिरि वाजिड खानआ रुंसारि जादोंमोन

  बे बाराव कर’ना नङा न’र’ भाइरासआ साग्लोबदों माखासे खुदियाफोरनि देहायाव

  बुहुमआव बोसोरै खमैबो 685 सुबुंनि देहायाव न'र' भाइरासजों गाग्लोबजायो