17 C
Guwahati
Friday, December 4, 2020
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  मायसुन्द्रिआ जाथोसे मुलै हारिनि लाइफां

  मायसुनद्रिखौ जों बर’फोरनि अनगायैबो आसामनि मोनफ्रोमबो हारिनि सबुंफोरखौनो जानाय एबा बाहायनाय नुनो मोनो।

  बुंनो थाङोब्ला गामि ओनसोलाव बयनिबो नख’रावनो मायसुन्द्रिखौ मोननो थाङो।

  मायसुन्द्रि बिलाइआ मोनामनायाव इसे बोरैबाब्लाबो खायसे बेरामफोरनि थाखाय मुलै महरै बानजायजाथाव।

  मायसुन्द्रि बिलाइखौ पातआव हुननानै, थपसियाव देनानै आरो गोथाङै हाफ्लेनानै नाफोरजों बिदै फुंदुंना ओंख्रि महरै जानो हायो।

  फै जों मायसुन्द्रिनि बानजायनायखौ मिथिना लानि –

  मेंनाय आरो बानाय बेरामनि थाखाय मायसुन्द्रि बिलाइखौ दैयाव सोमनानै लोङोब्ला बान्जायजाथाव जायो।

  मायसुन्द्रि बिलाइया थैनि गोसारथि मोजां खालामनायजों, गोजाम बेरामखौ होबथानाय आरो बेदर बारयनाय बेरामफोरखौ हमथानानै लाखियो।

  मायसुन्द्रि बिलाइखौ नेम बादियै जाबाय थायोब्ला मेगननि नुनाय गोहो आरो देहानि दिबख्रिफोरा मोजाङै थायो।

  उदै साख्रुनाय बेराम आरो गुबुन फिसा-फिसा बेरामनि थाखाय मायसुन्द्रिआ जोबोर मोजां।

  जालुकजों लोगोसे इसे संख्रै होनानै मायसुन्द्रि बिलाइखौ देग्लिनानै बेनि बिदै (रोसि)खौ लोङोब्ला हां लानायाव गोब्राब मोननायआ मोजां जायो।

  मायसुन्द्रि बिलाइआ ब्रंकाइटिस, निउमनिया आरो लोमजानायखौ होबथायो।

  क्रनिक डिसेन्ट्रि आरो गानो रोङै बेरामिफोरनो नेम बादायै मायसुन्द्रि बिलाइखौ जाहोनागौ।

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  गावबुरानि गोसो थोनायाव बोदोर जानानै खारस’न फैदों सासे सिख्ला

  रुपहि कलेजनि फरायसुलिआ थांनाय 3 बोसोरनिफ्राय धिं जेङनिनि गावबुरा इक्रामुल हुसेइनजों मोजां मोनलायबोदोंमोन

  प्रमद बर’आ ट्रेक्टर कम्पानिनि एजेन्ट : चन्दन ब्रह्म

  बिटिसि बिसाइख'थिनि मुङाव रां लानानै ट्रेक्टरनि इडभारटाइजसो खालामबाय थादों

  बिसायख’थियाव मोन 30 नि बारा एडिसनेल फर्स बाहायगोन: बि जे महन्त

  जायफोरा बिसायख'थि समाव हिंसायारी जाथाइ सोमजि होगोन बिथांमोनखौ गोख्रों साजा होनाय जागोन आरो बिसायख'थियाव मोन 30 निबो गोबांसिन एडिसनेल फर्स बाहायगोन होन्नानै महन्तआ बुङो ।

  रुंसारि देंखोगिरि वाजिड खाननि बिसिखौ नारसिननानै धोरोमखौ सोलाय होदोंमोन

  हादोराव कर'ना जिउसानि साग्लोबसारनाय समावनो मुंदांखा देंखोगिरि वाजिड खानआ रुंसारि जादोंमोन

  बे बाराव कर’ना नङा न’र’ भाइरासआ साग्लोबदों माखासे खुदियाफोरनि देहायाव

  बुहुमआव बोसोरै खमैबो 685 सुबुंनि देहायाव न'र' भाइरासजों गाग्लोबजायो