27 C
Guwahati
Saturday, October 31, 2020
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  बि ए सि नि उनाव बि टि चि गोरोबथाया बि टि चि ओनसोलाव गोबां गुरस्लायनाय लाबोदों।

  इं माइथायनि 20 फेब्रुवारीआव बर’फोरनि गिबि गोरोबथा बड’लेण्ड अथनमास काउन्सिल (BAC) नि समाव गोबां जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंनो हायाखैमोन नाथाय थांनाय 2003 इं माइथायनि 10 फेब्रुवारीआव जानानै थांनाय बर’फोरनि नैथि गोरोबथा बि टि सि सुक्टिनि उनाव हाग्रामा महिलारीआ बि टि सि खुंथाय सामलायनायनि बिबानखौ रुजुननाय लोगो लोगो आसाम आरो हादोतनि गेजेरावनो रांखान्थि आरो फारफ्रोमबो बिथिङाव गोग्लैसोनानै थानाय ओनसोलफोरखौ साबखां होनो आरो फोथांफिननो बिथांमोनहा गोबांथार नोजोर बोजाथाव आरो सुंबुं अनसायनाय बिथांखिफोर लानानै मेंनाय गैया थादनाय गैया जासे खामानि मावबोदों।

    2003 इं माइथायाव बि टि सिआ दाफुंजानायनि उननिफ्रायनो गोरोबथानि गाहाय सागान होगिरि हाग्रामा महिलारीया गावनि नाजानायनि गेजेरजों हालामनि गासै बिथिंफोरावनो जौगाखांनाय लाबोनो गावखौ बावसोम बोदों। बि टि सिनि सिङाव राय्जो जानाय 30 लाक सुबुंफोरा थांनाय 17 बोसोराव बि टि सि नि सिङाव जेरैबादि गुरस्लायनाय फैदों बेखौ मोजाङैनो मोनदांथिबोदों जाय गुरस्लायनाया एसे सुंद समनि गेजेरावनो जाथावना नङामोन। थारैनो बिथाङा जाबाय़ बड’लेण्ड ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव गिबि सनानि मुगा जोनोम होगिरि जाय गुरस्लायनायखौ गासै हारि धोरोमनि सुबुंफोरानो हमदांनो हादों।

       हादोतनि गुबुन गुबुन राय्जो फोर बायदिनो बि टि सिहाबो नांगौ बायदि गासैबो खाबु गोनां गोदान आदबजों लुफुंजानाय समायना सेकरिटारियेत आरो एसेमब्लि हल दंजायो कक्राझार बडफा नोगोराव। बै समनि आसामनि गिबि मन्थ्रि तरुन गगैया 2003 इं माइथायनि 10 दिसेम्बराव सेकरिटारियेत आरो एसेमब्लि हल लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनफैदोंमोन। आरो 2010 इं माइथायनि 10 फेब्रुवारीआव बि टि सि सेक्रेटारियेटनि “ए’ आरो’ ‘बि’ ब्लकखौ बै समनि नखर बिफाननि नेहाथारी जे के पिल्लाय आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि तरुन गगैया एसेमब्लि नयुंखौ बेखेवना होयो। बि टि सि नि गाहाइ खुंगिरि हाग्रामा महिलारीनि दैदेन्नायाव 2003 इं माइथायनि 10 फेब्रुवारीआव खालामनाय बि टि सि गोरोबथानि फोरमाय जानाय सुजाबदेर IV बायदियै मखजानाय बिथांखिफोरा जाबाय बर’ राव जौगाखांनाय आरो बिजिरसं नायनि थाखाय फसंथान गायसननायनि गेजेरजों सोलोंथायफोरखौ फोसाबफिननाय, लुदेरनाय, फाहामनाय गोदान मुगानि खाबु गोनां गुदि फरायसालिनिफ्राय जागायजेन्नानै कलेज थाखोसिम बि टि सि ओनसोलाव फोरोंगिरिफोरनि थाखाय कम्पिउटार लेबरटरि फसंनाय, सुपार स्पेसियेलिटि देहा फाहामसालि गायसननाय लामा दालां मावफुंनाय आरो गासै जिल्लाफोरनि सदर मावख’फोराव स्पर्टस कमप्लेक्स गायसननाय आरो बि टि सि नि बायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव बड’लेण्ड भवन लुफुंनाय आरो मुलुगनां दावबायथिलि महरै मानास नेसनेल पार्क खौ फोजौखांनाय चाम्फाबति, सुक्लाइ आरो धोनश्री दै रानसारथाय प्रजेक्ट मडेल दायरि फसंनाय, ना फिसिग्रा, दाइरि पार्म, हर्टिकालसार एग्रिकाल्साल बायदि बायदि बिथिंफोराव गोबां गुरस्लायनाय लाबोदों। बिनि अनगायैबो बि टि सि नि गंब्रै जिल्लानि गुबुन गुबुन मुखुमा फोराव दिस्ट्रिक सेन्टार लुफुंनाय मुखुमा चेन्टार बायदि बायदि बिथांखिफोरा मावफुं जायो।

         लामा-सामानि गुदि बिथायानो जाबाय ओनसोलनि जौगाखांनाय आरो गुस्लायनायनि थाखाय मोनसे गोनांथार बिजों मानोना लामायानो गामिनि रांखान्थि जीउ राहा जाय ट्राइबेल सुबुंफोरजों आबुं बांसिन गामियारि सुबुं जीउखौ फोनांजाबो बिनिखाइनो बि टि सि ओनसोलाव फाहामथाय आरो जौगाखांनायनि बेलायाव बांसिन गोसो होनानै खामानि मावनाय नुनो मोन्दों।

      बि टि सि ओनसोलनि  बयनिख्रुइबो गोसो बोनो हाथावसिन जाफुंसारनाय जौगालु बिथांखिया जाबाय 2009 इं माइथायाव कक्राझार सहरनि साखाथि तितागुरि पार्ट 2  दिमोल गामियाव  गायसन्नाय हाथर्खि नं (Planetarium) । गोलाव बोसोरनि उनाव कक्राझार दि मलगावआव लुफुंनाय हार्थखि न (Planetarium) आ आबुं महर मोनबाय।    थांनाय 10 फेब्रुवारी अक्तआव आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बान्द सन’वाल, बिगियान आरो बिरोंदामिन बिफाननि मन्थ्रि खेसब महन्त आरो बि टि सि नि आथिखालनि बारग चिप हाग्रामा महिलारीआ गोदानै लुफुंनाय हाथर्खि न’ Planetarium and Science Centre खौ बेखेवो । गोदानै लुफुंनाय प्लेनेटरियाम एन्ड साइन्स चेन्टाराव  गासै सा 80 सुबुंफोरनि जग्रा मासि सुबिधा दं।  फरायसाफोरा साफायाव 15 रां आरो सरासनस्रा सुबुंफोरा 30 रांआव तिकेत लानानै हाथर्खि न’ आरो साइन्स चेन्टारखौ नायनो खाबु दङ । कक्राझार प्लेनेटरियाम एन्ड साइन्स चेन्टारनि सामलायगिरिआ मिथिहोनाय बायदिब्ला सानसेआव खेबथाम स्व दिन्थिफुङो सानजौफुनि 11 रिंगायाव , बेलासि 1 रिंगायाव आरो 3 रिंगायाव। बि टि सि ओनसोलनि गुबुन गुबुन फरायसालिमा फरायसालियाव फरायनाय उन्दै उन्दै फरायसाफोरा हाथर्खि न आरो साइन्स चेन्टारनि गेजेरजों अख्रां मुलुग आव थानाय गुबुन गुबुन ग्रह ग्रहसा आरो बिगियान आइदानि सायाव गुवारै गियान आरजिनो हानायनि खाबु मोनबाय।

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  बिजया दसमी सानाव कक्राझाराव आलादायै ज्योतिका ब्रह्मआ नांगोल लानानै बिमा दुर्गा देबिनाव बोर लाखिदों

  दिनै गोहोनि बिमा दुर्गा देबिनि बिजया दसमी सान थामहिनबा जोबथा बिदाय सान।

  बर’ रावा गिबिआव थानायाव अजद गैया, नाथाय असमीया रावा लोगो राव जानो हाया: एमपि नब’ कुमार सरनीया

  81% सुबुङा असमीयाआव फरायदों। नाथाय बिटिसिआव बर’ रावखौ गाहाइ राव खालामनाया दुखुनांथाव।

  सिखा-थुंग्रि लानानै दुंहाव थासारि खालमनाय बज्रं दोलोनि सायाव पुलिसनि जुरिमाना

  आखाइयाव गोबौ हाथियार लानानै नोगोराव हान्जा सुरनायाव नोगोरारिफोरनि गोसोआव गिनाय सोमजिहोदों

  बिटिआराव जेब्लासिम गोदान सोरखार सोलाया अब्लासिम दारि-खानाय सिना होन्नानै सदबांसा लानाय बाहारुल आलिजों दान्दिसे

  बे जिबा बोसोराव भिसिदिसिनि मासिगिरिआ साथामसो सोलायबाय৷ अब्लाबो रावबो सासेआनो बिथां बाहारुल आलिनि थाखाय न’ गंसे,आइबिएस आरो खिख’रसालि होयासै৷

  गिख्रंथाव! थसे बिड़िनि थाखायनो बिबथैआ गोबौ हाथियारजों सुनानै बुथारदों बियादैखौ

  बागसा जिल्लानि निकासि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 1 नं मधुपुराव बे गिख्रंथाव जाथाया जादों।

  सिराङाव हाग्रा बिफाननि सिग्रोमनायाव गंब्रै मथर हमदों

  सिरां जिलानि डि.एफ.अ. ब्रह्मानन्द पातिरिआ फोरमायदों दि, गोबाव समनिफ्रायनो बेफोरबादि आयेन बेरेखायै गांसे सालानजोंनो गोबां बार अन्थाइ, बाला रोगानायआ सोलिबाय थादों