17 C
Guwahati
Friday, December 4, 2020
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  मबाइलआथ’ गोजाननि बाथ्रा, आइथेंङाव गाननो सेन्दलआनो गैया अब्लाबो गसंदों बिसाइख’थि गेलेनो

  टाइम8,अक्टबर23

  थारैनो राजखान्थिनि फोथारआनो आलादा, सोरबा लेखा रोङै, सोरबा गोजौ सोलोंथाइ गोनां, सोरबाबा दादागिर, सिखाव बायदि-बायदि रोखोमनि बिजाथि थायो। आरो बिदिनो सोरबा कौटि रांनि बिगोमा आरो सोरबाया जोबोर गोरिब।

  बेनिनो बिहार बिधान सभानि सासे बिजाथिनि खौराङा गोबां सरसायाव फैदों।

  बे बारनि बिहार बिधान सभा बिसाइख’थियाव बिजाथि महरै गसंदों सासे निखावरि सुबुङा। जायनि आखाइयाव गंसे मबाइलनि खोथाखौ दोनथ’ गाननो थाखाय जरासे सेन्देलआनो गैबावा।

  बिहारनि लक्षीसराय समस्टियाव उदां बिजाथि महरै गसंदों भरत मेहत मुंनि जोबोर निखावरि सुबुङा। नख’राव बाहायनो थाखाय गंसेल’ मबाइसल दं, नाथाय बेखौ भरत मेहतआ लोगोआव लाफाया।

  बिजाथिलाइ गथायनाय समाव फन नम्बर होनो गोनां जानायलाय बिबोनांनि नम्बरखौसो होनो गोनां जादों।  मानोना ननि नम्बरआव बेलेन्स थायो ना थाय बेनिबो जेबो गरन्थ’ गैया।

  मख’नो गोनां दि बेनि आगोलावबो 72 बोसोर बैसोनि भरत मेहतआ गोबां खेब बिसाइख’थि गेलेखांबाय। नाथाय बियो पन्सायतनिसो गेलेंदोंमोन। देग्लाय बियो गिब खेबनि थाखाय बिधान सभा बिसाइख’थि गेलेनो सिगांदों।

  Photo Credit: Google

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  गावबुरानि गोसो थोनायाव बोदोर जानानै खारस’न फैदों सासे सिख्ला

  रुपहि कलेजनि फरायसुलिआ थांनाय 3 बोसोरनिफ्राय धिं जेङनिनि गावबुरा इक्रामुल हुसेइनजों मोजां मोनलायबोदोंमोन

  प्रमद बर’आ ट्रेक्टर कम्पानिनि एजेन्ट : चन्दन ब्रह्म

  बिटिसि बिसाइख'थिनि मुङाव रां लानानै ट्रेक्टरनि इडभारटाइजसो खालामबाय थादों

  बिसायख’थियाव मोन 30 नि बारा एडिसनेल फर्स बाहायगोन: बि जे महन्त

  जायफोरा बिसायख'थि समाव हिंसायारी जाथाइ सोमजि होगोन बिथांमोनखौ गोख्रों साजा होनाय जागोन आरो बिसायख'थियाव मोन 30 निबो गोबांसिन एडिसनेल फर्स बाहायगोन होन्नानै महन्तआ बुङो ।

  रुंसारि देंखोगिरि वाजिड खाननि बिसिखौ नारसिननानै धोरोमखौ सोलाय होदोंमोन

  हादोराव कर'ना जिउसानि साग्लोबसारनाय समावनो मुंदांखा देंखोगिरि वाजिड खानआ रुंसारि जादोंमोन

  बे बाराव कर’ना नङा न’र’ भाइरासआ साग्लोबदों माखासे खुदियाफोरनि देहायाव

  बुहुमआव बोसोरै खमैबो 685 सुबुंनि देहायाव न'र' भाइरासजों गाग्लोबजायो