17 C
Guwahati
Friday, December 4, 2020
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  नोंनि गिदिंफिननायखौ नेनानै

   लिरगिरि - किरण बर'

  नों माब्लाथो गिदिंबोफिननो
  सानफिनखो बिमा….?
  नों नागारलांनाय समनिफ्राइनो
  दिनै इसे गाबोन इसे बडलेण्डनि
  फिसाजोफोरा गोजोनथिनि उदां सेखजानांबाय।

  हनै नोंनि बर’ फिसाजोफोरनि सायाव
  मोख्राफोरबादि बारसिननो हमदोंसै।

  न’नि बाहेरायाव ओंखारनो गिनांगौसै
  गथ’ जोनोम होनायनि आगोल आगोल बिमा बिफानि
  गोरबोआ गुरलुब-गुरलुब मावखांसै
  हौवासा जोनोम जाब्ला हामगौ होनना।

  नों गिदिंबोफिनदो बिमा
  जोंनि आइजो माहारिया
  उदांस्रि मोनगोन बर’ रायजोआव

  जौजों गफबना थानाय
  बिसि-फिसाइनि दुम-दाखाल‌आ अब्लासो जोबगोन

  नों थाबैनो फैफिनदो बिमा
  बर’ बिमानि गोरबोआव
  फिन जोनोम लाफैदो

  आरो फोसाबफैदो

  जोंनि न’खर, गामि, समाज, हारि आरो हादोरखौ …..

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  प्रमद बर’आ ट्रेक्टर कम्पानिनि एजेन्ट : चन्दन ब्रह्म

  बिटिसि बिसाइख'थिनि मुङाव रां लानानै ट्रेक्टरनि इडभारटाइजसो खालामबाय थादों

  गावबुरानि गोसो थोनायाव बोदोर जानानै खारस’न फैदों सासे सिख्ला

  रुपहि कलेजनि फरायसुलिआ थांनाय 3 बोसोरनिफ्राय धिं जेङनिनि गावबुरा इक्रामुल हुसेइनजों मोजां मोनलायबोदोंमोन

  बिसायख’थियाव मोन 30 नि बारा एडिसनेल फर्स बाहायगोन: बि जे महन्त

  जायफोरा बिसायख'थि समाव हिंसायारी जाथाइ सोमजि होगोन बिथांमोनखौ गोख्रों साजा होनाय जागोन आरो बिसायख'थियाव मोन 30 निबो गोबांसिन एडिसनेल फर्स बाहायगोन होन्नानै महन्तआ बुङो ।

  रुंसारि देंखोगिरि वाजिड खाननि बिसिखौ नारसिननानै धोरोमखौ सोलाय होदोंमोन

  हादोराव कर'ना जिउसानि साग्लोबसारनाय समावनो मुंदांखा देंखोगिरि वाजिड खानआ रुंसारि जादोंमोन

  बे बाराव कर’ना नङा न’र’ भाइरासआ साग्लोबदों माखासे खुदियाफोरनि देहायाव

  बुहुमआव बोसोरै खमैबो 685 सुबुंनि देहायाव न'र' भाइरासजों गाग्लोबजायो