25 C
Guwahati
Friday, May 7, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  गोसोखांथि गोहोखौ बारायनो थाखाय हालदै गोथां आरो गायखेर लों

  हालदैखौ जों सानफ्रोमबोनि जिउ खांनायाव जानाय मुवा महरै बाहायो। हालदै गोथांखौ गामि ओनसोलाव बयनिबो न’खराव मोनो होननानै बुंजायो। गामि ओनसोलाव थाग्रा ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा आदार महरै गोरान हालदैनि गुन्दैखौ बाहायनायनि अनगायै हालदै गोथांखौनो बाहायनाय नुनो मोनो।

  हरखाबनो बबेयावबाफोर सौग्रावनानै दुखु मोनोब्ला बेनिफ्राय मोजां मोननो थाखाय हालदै गोथां आरो गायखेर लोंनाया जोंनि दोरोङारि हुदा।

  हालदै गोथांखौ एवनानै, नाजों बिदै फुदुंनानै, गोथाङै हाफ्लेना थालिर बिलाइआव मेनानै जानो हायो।

  हालदैनि बानजायनाफोरखौ जों मिथिनानै लानि फै :

  – हालदैआ सानायखौ फोजोबस्रांनो हायो।

  – देहानि माबेबा अंगआव जोखोम जानानै सानाय आरो बुखाङोब्ला हालदै गोथांखौ देनानै जोखोम जानाय जायगायाव खाथाबनानै होनो नांगौ।

  – हालदैआ उदैनि फिलौखौ फोजोबस्राङो।

  – हालदैया उदैयाव गेस जानायखौ मोजां खालामो।

  – हालदैया थैनि गोसारथिखौ मोजाङे लाखियो।

  – हालदैजों बिगुरनि समायनाखो हमथाना लाखिनो हायो।

  – हालदैया देहायाव बांद्राय कलेष्ट्रल जानायखौ दबथायनानै लाखियो।

  – हालदैजों उदैनि बायदि-बायदि जेंनाखौ मोजां खालामो।

  – हालदै गोथांजों लिभार आरो गल्ड ब्लाडार बेरामनि थाखाय बानजायथाव।

  – हालदैआ केन्सार बेरामिनि थाखायबो बानजायथासव।

  – हालदैया उदैनि सिं बाहागोखौ मोजाङै लाखिनायजों लोगोसे दोगोन खालामनाय गोहोखौ बांहोयो।

  – हालदैखौ सानफ्रोमबो खननै जायोब्ला गोजौ थै नारसिनथाय (हाइ-ब्लाड प्रेसार) खौ नोरोमाव लाखियो।

  – हालदै गोथां, गोसोम थुलुंसि, बेसन आरो बेरे मोदै लगायानै पेष्ट बानायना मोखाङाव फुनोब्ला गोसोम दागोफोरा गोमालाङो।

  – हासुदै खम ओंखारनाय आरो हासुनाय समाव आलौनाय मोननायाव हालदैआ मोजां बानजायो।

  – हालदैआ हां-लानायाव गोब्राब मोननाय बेरामखौ मोजां खालामनायाव मदद खालामो।

  – हालदैनि बिदैजो लोगोसे थोब 2 Seplillin tab(Himalaya) आरो थोब 2 Bresol tab(Himalaya) सानफ्रोमबो खेबनै जायोब्ला एलार्जिक राइनाइटिस बिगुरनि बेरामआ मोजां जायो।

  – हालदैया खर’ मेलेमनि अक्सिजेन जगायनाय गोहोखौ जौगाखां होनानै गोसोखांथि गोहोखौ बारायहोनानै बावगारनाय हुदाखौ खमाय होयो।

  – गुबुन फारसेथिं बांद्राय हालदै जानायआ माब्लाबा स,माव उदै सिङाव गाराय आरो गेस्ट्रिक लसार जानो हागौ।

  Photo Credit : Google

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  नंखाय कभिड-19नि रिपोर्ट बानायग्रा हान्जा पुलिसनि आखाइआव; डक्टरजों लोगोसे सा 5 खौ हमदों

  बे हान्जायाव सासे डक्टरजों लोगोसे सानै लेब टेक्निसियानबो दंमोन। पुलिसआ बे साथामजों लोगोसे गासै सा 5 सुबुंखौ हमनो हायो।

  बिसायख’थिनि जोबथा फिथाइ फोसावनायनि उनावनो गावजों गाव हिंसायारि जाथाय

  निलमनि सरकारनि न’खरआ सुनिल ब्रह्मखौ गावसिनि दखानाव दिरुंजों खाख्रबना जोबना दोनो आरो थुख्रासे लहानि रदजों खाफालाव बुयो।

  LIVE UPDATE: आसाम बिधान सभा बिसायख’थिनि फिथाइ 2021

  दिनै फुंनि 8 रिंगानिफ्राय आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि भट साननाया जागाबाय।