26 C
Guwahati
Wednesday, April 14, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  गोलोम बोथोर आरो फिथाइनि सालाद

  टाइम8, सेप्टेम्बर 1: गोलोम बोथोर आरो बेजों लोगोसेनो भेनिला आइस क्रिमजों मोनसे गोदै, सावस्रि गोनां, गोथाव आरो बोलो होग्रा फिथाइनि सालादजों आरो गुबुन जेबोआनो रूजुजाया। नोंसोर बै सानस’ हायै आरो गोथाव फिथायनि सालादखौ माब्रै मोजांमोनाब्लानो थानो हानो जायखौ हानानै समायना साजायनायनि हेफाजाबजों समायफ्ले होनाय जायो।

  दिनै आं सावरायनो लादों बयजोंबो मिथिजानाय गोलोम बोथोरनि, गोसो थाजिम मोन्नाय गोदै, मोनसे बोथोरनि गोर्लै फिथाइनि सालाद । जायखौ भेनिला आइस क्रिमजों थियारी खालामनाय जायो। बे फिथाइनि सालाद बानायनाय नेमा जोबोर गोर्लै आरो नोंसोर गावबा गाव मोजां मोन्नाय फिथाइखौबो बाहायनो हागोन एबा बै बोथोराव मोन्नाय फिथाइखौ बाहायनो हागोन। बेयो सोलेरनि गोबां खामानि मावनो हानाय आबुं आदारजों जाजाग्रा दालायसा रेजें खाजा एबा मोजां सावस्रिनां आदार। बेयो15 मिनिटनि गेजेरावनो थियारि जायो।

  भेनिला आइस क्रिमजों फिथाइनि सालाद बानायनाया उन्दै गथ’फोरनि गेलेनायसो । नोंसोर बेखौ आरोबाव गोबां रोखोमैबो बानायनो हागोन। नोंसोर बेयाव गोबां रोखोमनि बादाम, गोरान फिथाइफोर, दुलुर फिथा, बेरे मोदै, नारें, सर्बत, गायखेर बायदिखौबो बाहायनो हागोन। बेयाव आंनि मोजां मोन्नाय भेनिला आइस क्रिमजों फिथाइनि सालाद बानायनाय नेमखौ फोरमायनाय जाबाय-

  गोलोम बोथोराव भेनिला आइस क्रिमजों फिथाइनि सालादखौ माबोरै बानायनो –

  1. गिबिआवनो फिथाइफोरखौ मोजाङै सुनानै, बिगुरखौ जिर आरो गोबा महराव हानानै ला । बै हाना दोन्नाय फिथाइखौ मोनसे खुरैआव ज’ दिहुन्नानै 10 मिनिटनि थाखाय सुग्लाय हो।
  2. हानानै दोन्नाय फिथाइयाव 2 एबा 3 सामुस बेरे मोदै होनानै मोजाङै गलायनानै ला।
  3. बै सालादआव आरोबाव 2 एबा 3 सामुस भेनिला आइस क्रिम होनानै लासै गलाय जाहाथे सालादा गेब्लेआ।
  4. दालिमनि बेगरजों मोजाङै समाय हो। फिथाइनि बिदि गहेनाया जायखि जाया आदारखौ समाय खालामसिनो।
  5. बिदिनो गोलोम बोथोराव नोंसोरनि खुगायाव नांनाय खुरैसे फिथाइनि सालादखौ भेनिला आइस क्रिमजों थोंजों बरायना ला।

  6.आरो बिदिनो गोर्लै आदार जानानै गोसो- सोलेरखौ थाजिम मोनहोदो।

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिआ नेवसिदों रन्जन दैमारि आरो गुबुन एनडिएफबि दैदेनगिरिफोरनि बेइलनि आर’ज

  बावैसो सिगां, रन्जन दैमारिजों लोगोसे सा 9 दैदेनगिरिफोरा स्पेसियेल जद्ज, सिबिआइनि साजाखौ बोखारनो गोजौ बिजिरसालिआव आर’ज खालामदोंमोन।

  Digital Platform आव बर’ सावथुनखौ फोजौखांनो थाखाय NEWBO मुंनि APPS बेखेवदों

  सोरखारि साख्रिखौल आसा खालामनानै थाया लासेनो कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा हालामनि M. Tech. (IIT Dehradun) उथ्रिसारनाय मारुंसा सोरां ब्रह्मआ बर' सावथुनजों लोगोसे गुबुन गुबुन राव हारिनि राव हारिमुखौ डिजिटेल प्लेटफर्म आव फोजौखांनो मिजिं लानानै NEWBO मुंनि APPS बेखेवदों।

  बङाइगावआव हाग्रा बिफाननि नायबिजिरनाय; हमदों आयेन बेरेका दंफां मिल

  हाग्रा बिफानआ नायबिजिरनानै हमना मोनो आयेन बेरेखा दंफां मिल।

  जायगा-जायगा एजाहार होनायनि उनावनो निमाहा बिबाय आदिबासि धोरोमारि मेथाय खनगिरि आरो सुजुगिरिया

  दोंसे मेथाय आरो बिनि उनावनो सावराय जादों। आसामजों लोगोसे उरिष्या, झारखंड, पश्चिमबंगखौ लाफानानै गोबां रायजोनि जायगा-जायगा केस होदों मेथायजों लोबबा थानाय सुबुंफोरनि सायाव।

  गिख्रंथाव अर खामनायजों सानै खुदियानि जिउ खहा : गं 30 फायार ब्रिगेडनि गारिया जाथायथिलिसिम सफैदों

  गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव सानै खुदियाफोरा खामथारजानो गोनां जादों होनना मिथिनानै मोनदों

  अन्जलि बसुमतारीखौ खावना लांनानै हानजायारी जिनाहारि खालामना जिउ फोजोबनाय दायनिगिरिफोरखौ खाबाय

  हमजानाय दायनिगिरि आब्दुल बारेकआ पुलिसनि सिगाङाव सिमान जानानै बुंदों दि - थांनाय 6 एप्रिल सुक्रबारखालि मोनाबिलि समाव हिन्जावसाखौ उदालगुरिनिफ्राय खावनानै लाबोदोंमोन आरो जुंखामनि आबादथिलियाव हानायै जिनाहारि खालामनानै बुथारदों होनना।