17 C
Guwahati
Friday, December 4, 2020
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  खार’ खान्दाइ बिबारनि बानजायनाय

  खार’ खान्दाइ बिबारखौ जानांगौ रावबो मिथिफेरै गैया। थारैनो खार’ खान्दाइ बिबारखौ जों बर’फोरआ बायदि रोखोमै जायो। बर’फोरनि अनगायैबो मिसिं, गार’, राभा आरो बेनि अनगायैबो सा-सानजा ओनसोलनि ट्राइबेलफोर फारियै अरुनाचलनि थागिबि, नागालेण्डनि थागिबि, मिज’रामनि थागिबि, ट्रिपुरानि क’क बरक’फोर आरो मनिपुरिफोराबो खार’ खान्दाइ बिबारखौ जायो।

  खार’ खान्दाइ बिबारआ हरावनो बारो हरावनो सिरियो। बेनि थावनायाआ गोखा।

  खार’ खान्दाइ बिबारखौ गाव हारसिङैबो एवना जानो हायो। बेनि अनायै नाफाम, ना गोरान, अमा बेदर आरिफरजोंबो एवनानै जानो गोथाव जायो।

  खार’ खान्दाइ बिबारनि अनगायैबो बिनि गोरलै बिथ’ आरो गोरलै फिथाइखौबो एवनानै जानो हायो।

  गुबैयै खार’ खान्दाइ बिबारनि बान्जायनायखौ गाहायाव होनाय जाबाय –

  खार’ खान्दाइ बिबार जायोब्ला बिगुरनि बेरामआ मोजां जायो।

  खार’ खान्दाइ बिबार जायोब्ला डाइबेटिस बेरामनिफ्राय रैखा मोननो हायो।

  खार’ खान्दाइ बिबार जायोब्ला सालमाइ बेरनायआ खमायो।

  खार’ खान्दाइ बिबार एबा गोरलै बिथ’, गोरलै फिथाइखौ जायोबेला थैनि गोसारथिया मोजां जायो।

  खार’ खान्दाइ बिबारआ खर’ सानाय आरो खर’ गिदिंनाय गोनां बेरामिनि थाखाय मोजां नङा।

  जों बर’फोरा गोदो खार’ खान्दाइ बिबारखौ माला (हालदेंगा) सुनानै फोरानना न’नि माबेबा ख’नायाव दोनथुमनानै गोबाव समसिम जानाय हुदा दंमोन।

  Photo Credit : Albert Boro.

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  प्रमद बर’आ ट्रेक्टर कम्पानिनि एजेन्ट : चन्दन ब्रह्म

  बिटिसि बिसाइख'थिनि मुङाव रां लानानै ट्रेक्टरनि इडभारटाइजसो खालामबाय थादों

  गावबुरानि गोसो थोनायाव बोदोर जानानै खारस’न फैदों सासे सिख्ला

  रुपहि कलेजनि फरायसुलिआ थांनाय 3 बोसोरनिफ्राय धिं जेङनिनि गावबुरा इक्रामुल हुसेइनजों मोजां मोनलायबोदोंमोन

  बिसायख’थियाव मोन 30 नि बारा एडिसनेल फर्स बाहायगोन: बि जे महन्त

  जायफोरा बिसायख'थि समाव हिंसायारी जाथाइ सोमजि होगोन बिथांमोनखौ गोख्रों साजा होनाय जागोन आरो बिसायख'थियाव मोन 30 निबो गोबांसिन एडिसनेल फर्स बाहायगोन होन्नानै महन्तआ बुङो ।

  रुंसारि देंखोगिरि वाजिड खाननि बिसिखौ नारसिननानै धोरोमखौ सोलाय होदोंमोन

  हादोराव कर'ना जिउसानि साग्लोबसारनाय समावनो मुंदांखा देंखोगिरि वाजिड खानआ रुंसारि जादोंमोन

  बे बाराव कर’ना नङा न’र’ भाइरासआ साग्लोबदों माखासे खुदियाफोरनि देहायाव

  बुहुमआव बोसोरै खमैबो 685 सुबुंनि देहायाव न'र' भाइरासजों गाग्लोबजायो