33 C
Guwahati
Thursday, September 23, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  मिरुनि आखाइ इशान बिफाननि मन्थ्रि दर्शना भिक्रम जारदसआ बिटिआरआव दावबायफैदों

  मिरुनि मन्थ्रि दर्शना भिक्रम जारदसआ दिनै उदालगुरी जिल्लानि साखाथियाव थानाय Vanya Silk’s Cocoon Market, दावबायनानै सुलाद लाहैयो।

  मुसलपुर महकुमा हा-हुनि बोसोनारि आफादनि थिसनलाइ रान्दों

  मुसलपुर महकुमा हा-हुनि बोसोनारि आफादखौ दाफुंनायनि उनाव बिटिआरनि बुंथिगिरि कातिराम बर'आ गोदानै दाफुंनानै होजानाय हा-हुनि बोसोनारि आफादनि मासिगिरिजों लोगोसेनो सोद्रोमाफोरखौ मुसलपुर महकुमानि बेन्दोङाव गोग्लैनाय गासैबो सोरखारि हा-हु आरो सोरखारि नङै हा-हुफोरखौनो नायबिजिरना थि खालामना दोननो बिथोन होयो ।

  मिथिंगानि रानि चकिआव लावखार ओंखाम जाग्रा हानजाखौ बरायनो थियारि

  दावबायारि फोरनि थाखाय मानाय हादरारि हाग्रामाखौ बेखेवनायनि उनावनो लावखार ओंखाम जाग्रा गासैनिबो थाखायनो मानास सौखिखौबो बेखेवनानै होगोन।

  बिपिएफनि थान्दै हान्जाया जोंसार मुसाहारीनि न’खराव दावबायनानै सुलाद लाफैदों

  जाथायनि सायाव थार बिजिरनाय मोन्नांगौनि थाखाय आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारनि खाथियाव गोख्रों दाबि दैखांदों ।

  बागसायाव हाथियारजों लोगोसे सानै इउएलबिनि सोद्रोमा हमदों

  पुलिसनि संदाननाय मोनसे हानजाया तामुलपुर नाग्रिजुलि, गरेश्वर देवसुङा, कुमारिकाता, सुवागपुर ओनसोलफोराव आफादनि होंथायै संदाननायखौ खालानो ।

  कक्राझारआव साथाम ULB नि केडार हमदों

  कक्राझार जिल्लानि उप्रा पुलिस बिबानगिरि सुरजित सिं पानेस्वरा मिथि होनाय बादिब्ला कक्राझार जिल्लानि बग्रिबारिनिफ्राय दैथुन ब्रह्म मुंनि सासे सुबुंखौ हमनो हानायनि उनाव गासै जाथायफोरा सोरांआव फैयो होन्ना फोरमायो आरो दैथुन ब्रह्मआ ULB नि भाइरेल भिडिअखौ बागसा जिलानि भारत भुटान सिमना ओन्सोलाव लादों होन्ना मिथि होयो।

  सिरांनि बिजनी बाथाबारिआव उन्दै बैसोआव हाबा होनायखौ बन्द’ खालामदों

  नाथाय जायगानि रायजोफोरा गोख्रैनो बिजनी जिला आमसु आरो बिजनी पुलिसनो खौरां हरो ।

  कक्राझार पुलिसनि गुलिजों जिउ गोमानाय जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि थार बिजिरनाय नागिरनानै मुसलपुराव गोख्रों खुद्रिसारनाय

  बेजों लोगोसेनो बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों आसाम सोरखार, बिटिआर सोरखार आरो आसाम पुलिस बिफानखौ गोख्रों खावलायदोंदि जाहाथे बिटिआर हालामाव बेफोरबादि नंखाइ दायनिगिरि साजायनायनानै जिउ फोजोबाय जाथायनि सायाव गोजौ थाखोनि गोख्रों नायबिजिरनानै दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनो नांगौ होनना दाबि खालामो ।

  बागसायाव सा 14 दालालिफोरखौ पुलिसा खाबाय

  बागसा जिलायाव दासिम सा 14 दालालिफोरखौ पुलिसा हमनाय जायो ।

  जों आसामाव गैया सा-खोला करिया आवसो दं! आसाम सोरखारा सामलायनो हायाब्ला रायजो बेंगिरिनो गथायना हानाय मोजां : ललित पेगु

  बे मेलाव गाहाइ आलासि महरै बाहागो लादोंमोन फारियै आसाम रायजोनि भिपिआइ दोलोनि आफादगिरि ललित पेगु, सिबेन दास, उमेस ब्रह्म, नब' कुमार ब्रह्म मोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि आरो गोबां गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लायो ।

  रायम’ना हाग्रामायाव मैहुर खालामग्रा सा 57 सुबुंफोरा गावग्रा आइजेंजों लोगोसे जुनादनि हाथाइ, गं फोरखौ बिटिसि सोरखारनो गथायदों

  जाय सुबुंफोरा दिनै मैहुर खालामला होननानै आखाय दैखांफैबाय बिथांमोनखौ बिटिआर सोरखारा बरायो आरो बिसोरनो थांना थानायनि राहा होनो गिबियै दिनै सासेयाव 50 रोजा रांयै अनसुंथाय होयो आरो बेनि उनाव सासेयाव से लाख नैजि रोजा होबावनाय जागोन ।

  बिटिआर सोरखारा जोंसार मुसाहारी आरो जनक कुमार ब्रह्मनि न’खरनि सोद्रोमाफोरनो फरेस्ट बिफानाव साख्रि होबाय

  मख'नो गोनांदि जोंसार मुसाहारीनि नखरा आद्य स्राधुनि उनावसो साख्रिनि थिसनलाइखौ लागोन होन्ना रोखा बुंथियो बिटिसिनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ ।

  भारत-भुतान सिमाना बरनदि हाग्रामायाव आरोबाव खासेव मोननो हादों

  समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय भरत-भुतान सिमनानि बरनदि बाग्रामायाव जिब सावगारियाबो गोजोन्थाव ।

  Indo-Nepal Invitational International Championship 2020-21 आव स’नानि मेडेल देरहानो हानाय सानै बर’ लाइमोनखौ धेमाजि जिल्ला ABWWF आ बरायदों

  अनिनदिथा बसुमतारिया Chess गेलेनायाव आरो नमिला केरखाथारिया 100 मिटार खारनायाव स'नानि मेडेल देरहानो हादों।

  जोंसार मुसाहारी आरो जनक कुमार ब्रह्मनि न्याय नागिरना कक्राझाराव एबसुआ गोख्रों खुद्रिसारदों

  न्याय नागिरनानै दिनै सानजौफुनि 11 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 1 रिंगासिम 2 घन्ता खुद्रिसारनाय हाबाफारि दिन्थिफुङो ।

  आसाम कभिड 19 आपडेट

  TOTAL CASES: 5,29,693 DEATH: 4,788

  LAST 24 Hrs – FRESH CASES:2,493| DEATH: 24

  कक्राझार टाउन प्राइमारी इउ पि पि एल दोलोनि गाहाइ नेहाथारिखौ हानजानि बेरेखा मावनायनि थाखाय एरख’बाय

  कक्राझार टाउन प्राइमारी इउ पि पि एल दोलोनि गाहाइ नेहाथारिखौ हानजानि बेरेखा मावनायनि थाखाय एरख'बाय।