34 C
Guwahati
Sunday, July 25, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  दिमाकुसिआव फरायसा आफादफोरा बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनो जिल्ला बिख'नायनि गोसोखांलाइ गथाइदों READ MORE भेरगाव महकुमानि सिङाव थानाय एबसु, आसा, आरसु, बेंगली फेदारेसन, दुबहा बायदि आफादफोरा थाबौनो भेरगाव महकुमाखौ फोजौखांनानै 'भेरगाव जिल्ला' महरै फोसावनो दाबि खालामनानै गांसे बिख’लाय एबा गोसोखांथिलाइखौ गथायो ৷ बिजनी पानबारिनिफ्राय लन्दनसिम नारें कार्जिनि बेफार फालांगि बिजनी पानबारिनिफ्राय लन्दनसिम नारें कार्जिनि बेफार फालांगि READ MORE पानबारि बड’फा एग्र’ अरगेनिक प्रडिउसार कम्पेनि लिमितेट आरो आसाम सोरखारनि आबादारि बिफाननि हेफाजाबजों गिबिसिन 1200 किलग्राम नारें कार्जि लन्दन सिम दैथाय हरनाय जायो। एनएलएफबि आरो सरकारनि गेजेराव थानाय गोरोन्थि सानलायनाया गैआ जाबाय एनएलएफबि आरो सरकारनि गेजेराव थानाय गोरोन्थि सानलायनाया गैआ जाबाय : बिस्वजित दैमारि READ MORE सिगाङाव सरकार आरो एनएलएफबिनि गेजेराव थानाय गोरोन्थि बुजिलायनाया एम बाथानि हान्जाआ गुबै लामाआव फैनाय लोगो लोगो बियो जोबलांगोन ৷ ''साफ्रोमबो बर' लाइमोनफोरखौ साखा-फारा जाना थानो खांवलायदों'': प्रमद बर' ''साफ्रोमबो बर' लाइमोनफोरखौ साखा-फारा जाना थानो खांवलायदों'': प्रमद बर' READ MORE भारत हादरनि नखर मन्थ्रि अमित साहया आसाम दावबायफैनानै गुवाहाटी श्रीमन्त शंकरदेव हायुं गेजेरारि नब्लांनिफ्राय अनलाइननि जोहै गाबोन तामुलपुराव गायसंजानो गोनां मेडिकेल कलेजखौ बेखेवनानै होगोन। भारतनि मिराबाय चानु आ जारिमन सोरजिदों! वेटलिफ्टिंग आव देरहासात जानो हादों भारतनि मिराबाय चानु आ जारिमन सोरजिदों! वेटलिफ्टिंग आव देरहासात जानो हादों READ MORE मिराबाय चानुआ 49 किलग्राम लिरथायजों टक्यो अलिम्पिकआव वेटलिफ्टिंग बादायनायाव गिबि जार्कआव 115 किलग्राम आरो नैथि स्नेशआव 87 किलग्राम गासै 202 किल्ग्राम लिरथाय दैखांनानै बिथांआ मुं लाखिदों।

  सासे लाइमोन नि जिउ फोजोबनायखौ लानानै एमएलनि जोहै आसामनि गिबि मन्थ्रिनिसिम गोसोखांलाइ गथायदों

  सानफ्रोमबो खौरां बिजोंफोराव आइजोफोरनि सायाव मुगैथाव जाथाय जानायफोरा सरासनस्रा नोगोरारिफोरनि गोसोखौ गोजोन गैयै खालामनानै होबाय थाबोदों।

  दिमाकुसिआव फरायसा आफादफोरा बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनो जिल्ला बिख’नायनि गोसोखांलाइ गथाइदों

  भेरगाव महकुमानि सिङाव थानाय एबसु, आसा, आरसु, बेंगली फेदारेसन, दुबहा बायदि आफादफोरा थाबौनो भेरगाव महकुमाखौ फोजौखांनानै 'भेरगाव जिल्ला' महरै फोसावनो दाबि खालामनानै गांसे बिख’लाय एबा गोसोखांथिलाइखौ गथायो ৷

  ढेकियाजुलि पुलिसआ आयेन बेरेखा गं10 कार्टननि बिलाटी जौ हमदों

  ढेकियाजुलि पुलिसआ गं 10 कार्टननि बिलाटी जौ हमनो हादों।

  बारग’ बिएलटि जोंसार नार्जारीआ सोरखारि बिथांखिफोरखौ लामा नायालासे औवानि आयजें आयला हेबना जाफुंसार जानो हादों

  खौरांगिरिनि सिगाङाव जोंसार नार्जारीआ फोरमायनाय बायदिब्ला 15 बोसोरनि आगोलनो औवाजों बानायनाय बायदि बायदि हाबा हारिमुखौ रोंखुमानानै दंमोन नाथाय गेजेर समाव मावनाय जायाखैमोन होना रोखा बुंथियो।

  गावनि असे बिसिखौ दान्थारनो नाजानायाव 13 बोसोरनि सिख्लासाखौसो गोबौ हाथियारजों गाग्लोबो

  बेबायदि समावनो कक्राझार जिलानि गसाइगाव महकुमानि सिंयाव थानाय गगुजरा गामियाव मोनसे जाथाइ सोमजिदों ।

  लोगोआरि जोलुर गेलेनाय बानजायदों डिमाकुसिआव, अदालगुरि सिनियर हान्जाआ 2- 1 ग’लाव देरहादो’

  दिमाकुसि ॺ्टेडियामआव दिमाकुसि द’खरा फरायसा आफाद आरो अदालगुरि सिनियर जोलुर हान्जानि गेजेराव गेलेनाय हाबाफारिआव अदालगुरि सिनियर जोलुर हान्जाआ 2-1 ग’लआव देरहायो ৷

  गसाइगाव महकुमानि दुमबाजार गामिनि मायरं दिलारनि सायाव जाख्लनायनि बेरेखा खुद्रिसारदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा

  आरो खोला दुमबाजारखौ आलादा खालामनानै गोदान दिलार थिसननांगौ नि दाबि खालामदों रायजो राजाफोरा।

  दिनै 24 जुलाइ बिजेपि दोलोनि गोथार गुरु पुर्णिमा सान, धोरोम गुरुनो मान बाउनाय हाबाफारि

  बेनि उनावनो गुवाहाटीनि गरचुग पामहिनि संकरदेब थानसालियाव खुलुम हैयो आरो धोरोम गुरुनो नेम-खान्थि बादियै मान बाउयो।

  दुथां दाखाथि हीरक डेकानि बुंनायखौ लानानै हायाव फबनानै दोननाय पिस्टल आरो गोथां गुलि बोखांदों

  बागसानि मुसलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेलगुरि फोथारनि गोथौ ओनसोलाव हायाव फबनानै दोननाय पिस्टलजों लोगोसे गुलि आरो मेगजिन बोखांनो हादों मुसलपुर पुलिसा ।

  बिजनी पानबारिनिफ्राय लन्दनसिम नारें कार्जिनि बेफार फालांगि

  पानबारि बड’फा एग्र’ अरगेनिक प्रडिउसार कम्पेनि लिमितेट आरो आसाम सोरखारनि आबादारि बिफाननि हेफाजाबजों गिबिसिन 1200 किलग्राम नारें कार्जि लन्दन सिम दैथाय हरनाय जायो।

  एनएलएफबि आरो सरकारनि गेजेराव थानाय गोरोन्थि सानलायनाया गैआ जाबाय : बिस्वजित दैमारि

  सिगाङाव सरकार आरो एनएलएफबिनि गेजेराव थानाय गोरोन्थि बुजिलायनाया एम बाथानि हान्जाआ गुबै लामाआव फैनाय लोगो लोगो बियो जोबलांगोन ৷

  मोननैसो वेब पर्टेलनि उलथायै रागा जोंखांना सोंखारिदों बङायगाव जिल्लानि मौतारा गामियारि रायजोफ्रा

  वेब पर्टेलाव दामना फोसावजानाय खौरांखौ लानानै सुनिबाराव सिरां जिल्लानि बिजनी प्रेस क्लाबाव मौतारा गामिनि गामियारि रायजोफ्रा ओंखारबोनानै मोनसे खौरां मेल बानजायो।

  मोजां आबहावानि थाखाय बोखांनो हानाय गथसाफोरखौ सोरखारि न’आवसो लाखिनांगौ: मालति रानी नार्जारी

  मोजां आबहावानि थाखाय सोरखारि न'आवसो लाखिनांगौ आरो सोरखारा होनाय गथ'सा आयेन बायदियै पुलिस खुंथाया गथसा फोरखौ फहेरा होनाय समाव पुलिस खसाब गान्ननो मोना।

  ”साफ्रोमबो बर’ लाइमोनफोरखौ साखा-फारा जाना थानो खांवलायदों”: प्रमद बर’

  भारत हादरनि नखर मन्थ्रि अमित साहया आसाम दावबायफैनानै गुवाहाटी श्रीमन्त शंकरदेव हायुं गेजेरारि नब्लांनिफ्राय अनलाइननि जोहै गाबोन तामुलपुराव गायसंजानो गोनां मेडिकेल कलेजखौ बेखेवनानै होगोन।

  बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावबो बारग’ एनडिएफबिनि सोद्रोमाया मियानमारआव थाबथानानै दं

  गोलाव सम आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखिजों आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनि हेंथायै जुजियै-जुजियै थांनाय 2020 माइथायनि 27 जानुवारीखालि एन डि एफ बिनि मोनब्रै आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जथायै बर'फोरनि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथाया जालाङो।

  आसाम कभिड 19 आपडेट

  TOTAL CASES: 5,29,693 DEATH: 4,788

  LAST 24 Hrs – FRESH CASES:2,493| DEATH: 24